Visa allt om Drift & Teknik i Stockholm AB
Visa allt om Drift & Teknik i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 737 2 125 1 654 1 568 1 955 2 041 1 915 1 903 2 177 2 051
Övrig omsättning - 80 24 62 69 78 16 49 - -
Rörelseresultat (EBIT) 71 449 70 150 129 445 141 313 519 324
Resultat efter finansnetto 71 483 68 138 133 448 143 321 531 328
Årets resultat 230 341 114 113 105 252 69 178 298 172
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 368 370 338 678 333 336 343 204 140 65
Omsättningstillgångar 1 730 1 879 1 506 1 454 1 565 1 537 1 298 1 416 1 333 1 067
Tillgångar 2 098 2 249 1 844 2 132 1 898 1 873 1 641 1 620 1 473 1 132
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 440 1 335 994 879 910 933 809 860 777 566
Obeskattade reserver 261 490 440 525 549 568 472 431 363 252
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 216 424 410 727 439 372 359 329 333 315
Skulder och eget kapital 2 098 2 249 1 844 2 132 1 898 1 873 1 641 1 620 1 473 1 132
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 339 331 322 326 306
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 449 478 459 455 442 60 43 56 74 70
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 208 216 211 219 210 204 203 173 136 164
Utdelning till aktieägare 700 125 0 0 143 128 128 120 95 87
Omsättning 1 737 2 205 1 678 1 630 2 024 2 119 1 931 1 952 2 177 2 051
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 737 2 125 827 784 978 1 021 958 952 1 089 1 026
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 658 697 335 338 329 306 296 278 271 273
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 73 451 72 153 132 450 149 323 530 335
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,26% 28,48% 5,48% -19,80% -4,21% 6,58% 0,63% -12,59% 6,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,38% 21,48% 3,80% 7,04% 7,11% 23,97% 8,78% 19,81% 36,05% 28,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,09% 22,73% 4,23% 9,57% 6,91% 22,00% 7,52% 16,87% 24,39% 15,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,76% 70,12% 66,99% 72,77% 61,07% 70,01% 57,39% 64,37% 66,65% 59,82%
Rörelsekapital/omsättning 87,16% 68,47% 66,26% 46,36% 57,60% 57,08% 49,03% 57,12% 45,93% 36,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,34% 76,35% 72,52% 59,38% 69,26% 72,16% 70,50% 72,24% 70,49% 66,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 743,06% 411,79% 335,61% 184,87% 335,31% 386,56% 334,26% 410,33% 375,38% 316,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...