Visa allt om Mora Revisionsbyrå AB
Visa allt om Mora Revisionsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 10 027 9 297 8 920 7 914 8 351 8 019 7 730 7 867 7 543 6 937
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 038 280 50 401 700 705 528 357 355 421
Resultat efter finansnetto 1 035 279 50 421 704 707 546 360 359 425
Årets resultat 797 208 29 376 505 508 440 249 184 213
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 5 10 15 20 56 84 158 238 192
Omsättningstillgångar 3 862 3 057 3 238 3 520 3 475 3 723 3 356 3 494 3 310 3 420
Tillgångar 3 867 3 062 3 248 3 535 3 495 3 780 3 440 3 653 3 548 3 611
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 454 657 449 776 1 000 994 987 1 047 997 813
Obeskattade reserver 123 123 123 123 231 231 231 302 307 223
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327
Kortfristiga skulder 2 290 2 282 2 676 2 637 2 264 2 554 2 222 2 304 2 243 2 248
Skulder och eget kapital 3 867 3 062 3 248 3 535 3 495 3 780 3 440 3 653 3 548 3 611
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 520 498 479 468 446
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 462 4 710 4 573 3 738 3 968 3 192 2 976 3 248 3 175 2 943
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 826 1 725 1 753 1 500 1 585 1 526 1 382 1 561 1 634 1 584
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 600 500 500 500 200 0
Omsättning 10 027 9 297 8 920 7 914 8 351 8 019 7 730 7 867 7 543 6 937
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 14 12 11 11 11 11 11 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 836 664 743 719 759 729 703 715 686 694
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 551 490 575 502 553 510 480 519 513 524
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 038 285 55 406 736 758 583 430 451 495
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,85% 4,23% 12,71% -5,23% 4,14% 3,74% -1,74% 4,30% 8,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,84% 9,18% 1,82% 11,94% 20,20% 18,76% 15,93% 9,88% 10,17% 11,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,35% 3,02% 0,66% 5,33% 8,45% 8,84% 7,09% 4,59% 4,79% 6,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,68% 8,34% 6,30% 11,16% 14,50% 14,58% 14,67% 15,13% 14,15% 16,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,08% 24,59% 16,78% 24,52% 33,48% 30,80% 33,64% 34,61% 34,33% 26,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 168,65% 133,96% 121,00% 133,49% 153,49% 145,77% 151,04% 151,65% 147,57% 152,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...