Visa allt om Queen of Beauty International AB
Visa allt om Queen of Beauty International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 498 2 012 2 253 2 100 2 531 2 860 3 215 3 646 3 602 3 949
Övrig omsättning 10 28 6 7 30 40 120 130 143 122
Rörelseresultat (EBIT) -43 -70 -100 40 91 -224 246 300 113 -354
Resultat efter finansnetto -93 -104 -126 14 65 -248 225 268 72 -387
Årets resultat -93 -104 -126 14 65 -189 138 268 72 -387
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 7 12 20 123 22 58 206
Omsättningstillgångar 473 533 759 738 810 746 863 939 980 795
Tillgångar 473 533 760 744 822 766 987 961 1 038 1 002
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -287 -194 -90 36 22 -42 147 9 -259 -331
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 369 295 248 231 281 211 0 184 316 231
Kortfristiga skulder 392 433 602 477 520 598 781 768 981 1 102
Skulder och eget kapital 473 533 760 744 822 766 987 961 1 038 1 002
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 38 0 0 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 537 541 522 620 1 034 757 817 855 1 171
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 260 235 276 337 471 336 379 402 501
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 508 2 040 2 259 2 107 2 561 2 900 3 335 3 776 3 745 4 071
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 4 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 749 1 006 1 127 1 050 844 715 1 072 1 215 1 201 987
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 320 415 405 409 319 378 378 400 420 430
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -43 -69 -95 45 99 -212 263 336 205 -258
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,55% -10,70% 7,29% -17,03% -11,50% -11,04% -11,82% 1,22% -8,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,09% -13,13% -13,16% 5,38% 11,07% -29,24% 25,13% 31,22% 10,89% -35,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,87% -3,48% -4,44% 1,90% 3,60% -7,83% 7,71% 8,23% 3,14% -8,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,16% 66,15% 62,58% 70,29% 65,35% 66,96% 65,16% 59,68% 65,88% 67,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,41% 4,97% 6,97% 12,43% 11,46% 5,17% 2,55% 4,69% -0,03% -7,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -60,68% -36,40% -11,84% 4,84% 2,68% -5,48% 19,30% 0,94% -24,95% -33,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 56,12% 54,97% 51,33% 66,04% 69,62% 56,86% 45,33% 49,09% 40,16% 30,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...