Visa allt om J P Thors Fastighetsbyrå AB
Visa allt om J P Thors Fastighetsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 371 2 389 2 231 2 234 1 657 2 057 2 028 2 147 1 705 1 488
Övrig omsättning - - 35 - 246 - - 190 143 538
Rörelseresultat (EBIT) 14 297 59 77 -287 -28 0 360 44 348
Resultat efter finansnetto 0 283 45 60 -294 -24 1 366 50 333
Årets resultat 0 283 45 60 -294 -24 1 366 50 333
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 320 346 73 86 88 2 5 12 20 18
Omsättningstillgångar 860 952 516 578 317 958 1 754 1 327 1 334 1 262
Tillgångar 1 179 1 298 589 664 405 960 1 759 1 339 1 353 1 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 322 522 239 243 183 477 501 671 305 255
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 140 200 44 0 0 0 8 0 98 33
Kortfristiga skulder 717 576 307 421 222 483 1 250 669 950 992
Skulder och eget kapital 1 179 1 298 589 664 405 960 1 759 1 339 1 353 1 280
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - - 169 190 180 68
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 151 972 1 014 1 123 1 090 1 055 838 824 814 814
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 285 227 263 302 296 282 261 262 250 203
Utdelning till aktieägare 0 100 0 50 0 0 0 50 20 0
Omsättning 2 371 2 389 2 266 2 234 1 903 2 057 2 028 2 337 1 848 2 026
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 790 796 558 559 414 514 507 537 426 372
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 524 448 350 350 341 338 318 333 300 269
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 41 324 84 102 -275 -25 7 367 50 354
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,75% 7,08% -0,13% 34,82% -19,45% 1,43% -5,54% 25,92% 14,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,19% 22,96% 10,19% 11,75% -70,12% -2,40% 0,17% 27,63% 4,58% 27,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,59% 12,47% 2,69% 3,49% -17,14% -1,12% 0,15% 17,23% 3,64% 23,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,32% 99,75% 99,16% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,03% 15,74% 9,37% 7,03% 5,73% 23,09% 24,85% 30,65% 22,52% 18,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,31% 40,22% 40,58% 36,60% 45,19% 49,69% 28,48% 50,11% 22,54% 19,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,94% 165,28% 168,08% 137,29% 142,79% 198,34% 140,32% 198,36% 140,42% 127,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...