Visa allt om Vida Packaging Logistics AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 134 261 156 957 142 448 128 633 95 103 83 942 94 693 102 591 103 488 92 916
Övrig omsättning 2 944 917 233 458 320 16 274 133 89 736
Rörelseresultat (EBIT) 7 103 3 126 -882 -3 415 6 681 5 517 9 561 8 676 9 564 7 789
Resultat efter finansnetto 9 009 2 786 -1 203 -3 502 6 672 5 498 9 549 8 654 9 520 7 866
Årets resultat 7 358 1 595 11 13 5 180 3 211 5 586 5 046 5 218 5 780
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 577 11 562 13 969 12 986 3 484 1 708 2 624 3 678 3 925 1 868
Omsättningstillgångar 38 915 33 138 31 824 29 975 31 373 28 235 31 008 26 515 28 784 30 306
Tillgångar 46 492 44 700 45 793 42 961 34 857 29 942 33 632 30 193 32 708 32 174
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 048 6 691 5 095 5 084 10 071 8 090 10 879 10 293 12 147 11 929
Obeskattade reserver 4 359 4 175 3 450 4 700 8 260 8 260 6 910 4 560 2 400 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 333 3 315 7 986 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 752 30 520 29 261 33 177 16 526 13 592 15 843 15 340 18 161 20 244
Skulder och eget kapital 46 492 44 700 45 793 42 961 34 857 29 942 33 632 30 193 32 708 32 174
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 015 1 890 1 021 975 931 904 879 853 831 803
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 32 719 39 377 44 513 43 648 27 653 22 014 24 571 25 498 26 450 20 666
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 935 17 178 18 434 17 122 11 247 8 607 8 639 8 893 8 538 7 123
Utdelning till aktieägare 6 000 0 0 0 5 000 3 200 6 000 5 000 6 900 5 000
Omsättning 137 205 157 874 142 681 129 091 95 423 83 958 94 967 102 724 103 577 93 652
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 111 140 138 116 91 76 78 80 81 66
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 210 1 121 1 032 1 109 1 045 1 105 1 214 1 282 1 278 1 408
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 443 423 471 537 446 427 443 450 452 442
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 442 7 296 2 680 -1 452 7 851 6 925 10 894 10 010 10 879 8 830
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,46% 10,19% 10,74% 35,26% 13,30% -11,35% -7,70% -0,87% 11,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,83% 6,99% -1,80% -7,95% 19,19% 18,44% 28,47% 28,81% 29,29% 24,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,87% 1,99% -0,58% -2,65% 7,03% 6,58% 10,11% 8,48% 9,26% 8,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,68% 66,33% 73,50% 63,99% 62,01% 58,23% 59,96% 60,57% 59,70% 53,85%
Rörelsekapital/omsättning 9,06% 1,67% 1,80% -2,49% 15,61% 17,44% 16,01% 10,89% 10,26% 10,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,53% 22,25% 17,00% 20,37% 47,38% 48,54% 48,37% 45,87% 42,55% 37,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,52% 88,67% 98,98% 82,77% 173,82% 179,91% 162,78% 143,61% 136,27% 126,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!