Visa allt om Börjes Betongpump AB
Visa allt om Börjes Betongpump AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 151 473 1 740 2 082 2 297 2 705 1 759 1 382 3 966 2 735
Övrig omsättning 76 88 - 13 - - - 425 10 -
Rörelseresultat (EBIT) 23 -764 -235 169 249 639 384 -175 1 674 626
Resultat efter finansnetto 46 -730 -231 322 206 573 300 -233 1 570 526
Årets resultat 46 -730 -31 272 3 424 219 600 741 750
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 303 1 574 2 658 3 222 4 719 4 949 5 197 5 615 4 347 3 576
Omsättningstillgångar 1 583 775 750 1 076 691 1 059 725 678 1 356 1 448
Tillgångar 1 886 2 349 3 408 4 298 5 409 6 008 5 922 6 293 5 704 5 024
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 846 2 299 3 380 3 511 4 039 4 036 3 613 3 393 2 794 2 053
Obeskattade reserver 0 0 0 200 200 0 0 0 1 056 519
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 400 1 000 1 600 2 200 1 057 1 565
Kortfristiga skulder 40 50 28 587 770 972 710 700 797 888
Skulder och eget kapital 1 886 2 349 3 408 4 298 5 409 6 008 5 922 6 293 5 704 5 024
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 143 204 286 346
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 388 481 528 402 0 69 120 143
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 136 170 199 132 50 91 142 239
Utdelning till aktieägare 211 500 350 100 800 0 0 0 0 0
Omsättning 227 561 1 740 2 095 2 297 2 705 1 759 1 807 3 976 2 735
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 2 2 2 2 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 870 1 041 1 149 1 353 1 759 691 1 983 1 368
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 284 259 329 251 204 199 101 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 94 222 329 716 779 1 159 914 193 2 288 1 021
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -68,08% -72,82% -16,43% -9,36% -15,08% 53,78% 27,28% -65,15% 45,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,44% -31,03% -6,60% 8,14% 4,97% 11,14% 6,50% -2,73% 29,72% 12,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 30,46% -154,12% -12,93% 16,81% 11,71% 24,73% 21,89% -12,45% 42,74% 23,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 73,53%
Rörelsekapital/omsättning 1 021,85% 153,28% 41,49% 23,49% -3,44% 3,22% 0,85% -1,59% 14,09% 20,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,88% 97,87% 99,18% 85,32% 77,40% 67,18% 61,01% 53,92% 62,31% 48,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 957,50% 1 550,00% 2 678,57% 183,30% 89,74% 108,95% 102,11% 96,86% 170,14% 163,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...