Visa allt om Jonab Anläggnings AB
Visa allt om Jonab Anläggnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2015-03 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 226 800 112 717 63 768 151 629 360 151 293 411 202 672 181 799 182 245 149 472
Övrig omsättning 379 115 180 40 2 165 318 359 323 857 594
Rörelseresultat (EBIT) 13 881 4 746 -7 429 -34 416 -21 728 7 723 -12 814 1 171 10 487 7 360
Resultat efter finansnetto 13 326 3 882 -8 551 -38 836 -25 179 5 817 -14 800 884 9 570 6 779
Årets resultat 13 310 3 882 -8 551 -44 106 -18 583 4 480 -4 933 566 4 938 3 162
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2015-03 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 516 20 583 22 061 23 669 32 299 23 111 18 946 22 034 20 101 10 886
Omsättningstillgångar 40 778 28 727 19 474 35 568 136 470 88 595 59 389 74 352 48 830 70 600
Tillgångar 59 294 49 310 41 535 59 236 168 769 111 706 78 335 96 386 68 931 81 486
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 137 4 685 2 003 -42 413 1 693 17 476 12 996 17 929 17 662 12 725
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 300 0 9 867 9 867 7 297
Avsättningar (tkr) 200 200 200 200 200 0 400 2 000 300 0
Långfristiga skulder 14 158 17 507 17 703 19 931 33 503 36 088 23 821 21 720 2 572 8 471
Kortfristiga skulder 30 799 26 919 21 629 81 518 133 373 56 843 41 119 44 870 38 528 52 993
Skulder och eget kapital 59 294 49 310 41 535 59 236 168 769 111 706 78 335 96 386 68 931 81 486
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2015-03
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD 941 1 012 480 480 240 0 0 0 559 384
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 520 300
Löner till övriga anställda 23 533 18 405 13 998 26 667 27 678 26 788 29 895 27 195 22 152 19 483
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 700 8 085 5 094 9 346 9 670 1 792 11 598 10 046 8 477 7 615
Utdelning till aktieägare 8 400 0 0 0 0 0 0 0 300 0
Omsättning 227 179 112 832 63 948 151 669 362 316 293 729 203 031 182 122 183 102 150 066
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 46 46 46 64 67 71 79 76 68 60
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 930 2 450 1 386 2 369 5 375 4 133 2 565 2 392 2 680 2 491
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 755 602 448 579 569 557 554 531 496 497
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 411 6 834 -5 283 -31 318 -20 646 11 145 -9 825 3 886 12 447 8 554
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 101,21% - -57,94% -57,90% 22,75% 44,77% 11,48% -0,24% 21,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,51% 9,63% -17,89% -58,10% -12,86% 7,01% -16,22% 1,23% 15,41% 9,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,15% 4,21% -11,65% -22,70% -6,02% 2,67% -6,27% 0,65% 5,83% 4,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,86% 38,53% 54,22% 24,81% 18,87% 34,98% 32,96% 26,11% 32,66% 28,68%
Rörelsekapital/omsättning 4,40% 1,60% -3,38% -30,30% 0,86% 10,82% 9,01% 16,22% 5,65% 11,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,84% 9,50% 4,82% -71,60% 1,00% 16,50% 16,59% 26,15% 35,93% 22,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,34% 105,55% 80,81% 30,05% 89,99% 119,84% 91,16% 103,00% 98,35% 78,72%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2015 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...