Visa allt om Eurocash Food i Åmål AB
Visa allt om Eurocash Food i Åmål AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04
Nettoomsättning 82 450 83 030 80 206 71 176 64 983 62 798 62 459 60 734 36 346 68 403
Övrig omsättning 1 191 977 990 252 216 68 42 24 32 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 357 2 584 2 059 1 508 1 007 689 -22 -2 077 -3 447 364
Resultat efter finansnetto 2 377 2 660 2 161 1 347 1 027 694 11 -2 309 -3 780 192
Årets resultat 9 16 85 836 599 393 5 -1 621 -1 649 722
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 420 2 946 2 940 3 150 3 024 2 591 1 813 2 196 2 450 12 959
Omsättningstillgångar 7 506 8 620 8 049 8 023 5 501 5 233 5 133 5 729 4 160 3 461
Tillgångar 10 925 11 566 10 989 11 174 8 525 7 824 6 945 7 925 6 610 16 420
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 219 4 210 4 194 4 109 3 273 2 675 2 282 2 277 706 2 355
Obeskattade reserver 1 254 1 115 1 108 1 263 998 786 630 630 180 2 304
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 677 792 6 370
Kortfristiga skulder 5 452 6 241 5 686 5 802 4 254 4 364 4 034 4 341 4 932 5 391
Skulder och eget kapital 10 925 11 566 10 989 11 174 8 525 7 824 6 945 7 925 6 610 16 420
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 30 902
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 5 952 5 591 5 228 4 698 4 374 4 132 4 538 2 469 4 796
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 024 1 933 1 938 1 669 1 545 1 463 1 559 1 063 2 061
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Omsättning 83 641 84 007 81 196 71 428 65 199 62 866 62 501 60 758 36 378 68 403
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 17 16 13 11 11 11 14 17 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 581 4 884 5 013 5 475 5 908 5 709 5 678 4 338 2 138 3 600
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 450 476 472 523 551 524 496 429 235 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 738 2 917 2 547 2 029 1 515 1 164 512 -1 528 -2 934 1 851
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,70% 3,52% 12,69% 9,53% 3,48% 0,54% 2,84% 67,10% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,78% 23,06% 20,00% 14,83% 12,38% 9,05% 0,92% -26,15% -52,00% 4,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,89% 3,21% 2,74% 2,33% 1,62% 1,13% 0,10% -3,41% -9,46% 1,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,55% 21,23% 21,32% 21,20% 21,66% 20,89% 20,03% 18,29% 15,69% 14,22%
Rörelsekapital/omsättning 2,49% 2,87% 2,95% 3,12% 1,92% 1,38% 1,76% 2,29% -2,12% -2,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,57% 43,92% 46,03% 45,59% 47,02% 41,59% 39,54% 34,59% 12,64% 24,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,62% 65,05% 66,37% 72,27% 61,82% 49,40% 59,37% 72,84% 26,72% 22,06%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...