Visa allt om Goyada Aktiebolag
Visa allt om Goyada Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 291 927 1 437 245 1 010 666 1 020 164 1 182 106 1 005 629 993 587 992 272 757 163 521 732
Övrig omsättning 3 499 3 194 3 124 3 154 10 517 16 250 13 791 2 427 5 307 3 539
Rörelseresultat (EBIT) -9 136 -2 973 915 6 363 1 647 3 189 3 803 3 809 7 076 5 000
Resultat efter finansnetto 2 631 2 617 3 072 4 025 518 681 386 2 188 6 364 4 751
Årets resultat 2 025 1 049 879 524 484 498 578 337 4 098 3 950
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 277 683 244 446 144 668 161 916 128 373 180 870 144 771 84 715 104 963 17 260
Omsättningstillgångar 142 210 152 054 231 863 154 388 173 538 126 938 123 416 174 184 137 873 135 784
Tillgångar 419 893 396 500 376 531 316 304 301 911 307 808 268 187 258 899 242 836 153 044
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 573 24 548 23 499 22 620 22 096 21 612 21 114 13 070 12 733 13 387
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 560 560
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 53 348 64 849 74 205 66 268 66 993 57 752 19 605 5 669 5 875 0
Kortfristiga skulder 339 972 307 104 278 827 227 416 212 822 228 444 227 468 240 160 223 669 139 097
Skulder och eget kapital 419 893 396 500 376 531 316 304 301 911 307 808 268 187 258 899 242 836 153 044
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 50 50 50 75 75 75 75 1 157 1 440 1 515
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 011 9 103 7 301 5 724 6 424 6 143 5 295 6 182 4 559 2 623
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 885 3 666 2 823 2 339 2 374 2 347 2 573 3 762 3 368 1 941
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 295 426 1 440 439 1 013 790 1 023 318 1 192 623 1 021 879 1 007 378 994 699 762 470 525 271
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 18 17 14 14 16 13 20 14 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 67 996 79 847 59 451 72 869 84 436 62 852 76 430 49 614 54 083 57 970
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 728 743 640 616 667 568 628 568 687 687
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 441 7 293 10 694 15 635 10 795 11 900 12 218 11 726 19 635 9 660
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,11% 42,21% -0,93% -13,70% 17,55% 1,21% 0,13% 31,05% 45,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,92% 2,05% 2,42% 3,65% 10,26% 1,51% 1,59% 1,50% 3,18% 3,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,30% 0,57% 0,90% 1,13% 2,62% 0,46% 0,43% 0,39% 1,02% 0,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 2,96% 2,88% 3,82% 4,32% 2,69% 2,88% 2,51% 3,41% 4,89% 3,20%
Rörelsekapital/omsättning -15,31% -10,79% -4,65% -7,16% -3,32% -10,09% -10,47% -6,65% -11,33% -0,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,33% 6,19% 6,24% 7,15% 7,32% 7,02% 7,87% 5,05% 5,41% 9,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 19,22% 21,56% 48,62% 33,82% 52,01% 41,63% 43,89% 62,79% 49,87% 89,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...