Visa allt om O'Tindra Brodyr Aktiebolag
Visa allt om O'Tindra Brodyr Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 777 2 685 2 620 2 643 2 503 2 638 2 412 2 713 3 383 3 159
Övrig omsättning - 24 - - - - 6 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 71 169 170 357 -8 188 77 -159 -261 -163
Resultat efter finansnetto 50 143 142 330 -33 79 -15 -174 -244 -162
Årets resultat 68 76 148 137 -33 32 -3 8 188 161
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 683 854 933 744 727 744 1 074 1 358 1 713 1 965
Omsättningstillgångar 425 361 398 511 424 473 518 560 547 606
Tillgångar 1 108 1 215 1 330 1 255 1 152 1 216 1 592 1 918 2 259 2 571
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 294 226 300 352 215 248 216 220 371 343
Obeskattade reserver 100 140 100 150 0 0 0 50 250 767
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 356 310 413 345 713 674 1 024 1 010 941 858
Kortfristiga skulder 358 539 518 409 224 294 351 638 696 602
Skulder och eget kapital 1 108 1 215 1 330 1 255 1 152 1 216 1 592 1 918 2 259 2 571
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 312 300 350 301 355
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 338 1 224 1 070 910 901 550 429 411 789 815
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 457 401 342 315 303 282 253 280 380 424
Utdelning till aktieägare 0 0 150 200 0 100 0 0 160 160
Omsättning 2 777 2 709 2 620 2 643 2 503 2 638 2 418 2 713 3 383 3 159
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 694 671 873 881 834 879 804 904 846 632
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 454 419 476 413 414 387 330 352 378 325
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 150 248 241 445 79 303 231 60 -5 95
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,43% 2,48% -0,87% 5,59% -5,12% 9,37% -11,09% -19,80% 7,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,68% 14,16% 13,01% 29,08% 0,00% 16,94% 8,35% -6,47% -8,01% -3,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,66% 6,41% 6,60% 13,81% 0,00% 7,81% 5,51% -4,57% -5,35% -2,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,27% 91,62% 86,87% 85,43% 83,02% 85,94% 84,54% 80,76% 87,38% 89,81%
Rörelsekapital/omsättning 2,41% -6,63% -4,58% 3,86% 7,99% 6,79% 6,92% -2,88% -4,40% 0,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,57% 27,59% 28,42% 36,86% 18,66% 20,39% 13,57% 13,35% 24,39% 34,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,72% 66,98% 76,83% 124,94% 189,29% 160,88% 147,58% 87,77% 78,59% 100,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...