Visa allt om AB Bredaryds Möbler
Visa allt om AB Bredaryds Möbler

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 27 374 22 212 21 238 18 586 20 624 21 682 21 362 19 324 26 325 24 526
Övrig omsättning - - - 178 134 278 228 156 119 94
Rörelseresultat (EBIT) 1 762 1 529 571 1 039 -677 473 -474 262 1 397
Resultat efter finansnetto 1 616 -157 382 345 702 -964 313 -681 4 1 171
Årets resultat 923 -136 165 345 702 -964 313 -196 102 765
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 333 4 509 4 793 4 989 5 088 5 259 5 046 5 270 5 461 5 489
Omsättningstillgångar 10 946 9 760 9 632 9 547 9 337 8 961 9 064 8 485 8 998 8 551
Tillgångar 15 279 14 269 14 425 14 536 14 425 14 221 14 110 13 755 14 459 14 041
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 144 6 221 6 357 6 192 5 848 5 146 6 110 5 797 6 113 6 102
Obeskattade reserver 510 110 130 0 0 0 0 0 485 607
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 840 5 052 4 965 5 664 5 830 6 472 5 284 4 889 4 734 3 932
Kortfristiga skulder 2 785 2 886 2 973 2 680 2 747 2 603 2 716 3 069 3 126 3 399
Skulder och eget kapital 15 279 14 269 14 425 14 536 14 425 14 221 14 110 13 755 14 459 14 041
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - - 323 322 303 286
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 693 2 237 2 056 1 837 2 104 2 729 2 318 2 291 2 473 2 191
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 183 932 913 853 937 1 062 1 109 1 184 1 147 1 109
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 0 0 120 91
Omsättning 27 374 22 212 21 238 18 764 20 758 21 960 21 590 19 480 26 444 24 620
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 8 8 8 10 10 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 042 2 777 2 655 2 323 2 578 2 168 2 136 1 932 2 633 2 453
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 435 399 372 340 385 384 376 384 398 362
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 938 195 725 770 1 263 -260 722 -283 527 1 688
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,24% 4,59% 14,27% -9,88% -4,88% 1,50% 10,55% -26,59% 7,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,53% 0,15% 4,28% 4,17% 7,34% -4,76% 3,52% -3,36% 1,86% 10,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,44% 0,10% 2,91% 3,26% 5,13% -3,12% 2,33% -2,39% 1,02% 5,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 33,84% 34,65% 31,70% 33,54% 32,74% 28,22% 31,66%
Rörelsekapital/omsättning 29,81% 30,95% 31,35% 36,95% 31,95% 29,32% 29,72% 28,03% 22,31% 21,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,36% 44,20% 44,77% 42,60% 40,54% 36,19% 43,30% 42,14% 44,69% 46,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37,16% 28,52% 23,71% 38,84% 46,09% 36,30% 51,47% 44,09% 63,88% 53,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...