Visa allt om Asklund Assistans AB
Visa allt om Asklund Assistans AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 105 2 853 4 123 5 487 5 143 6 923 6 753 6 429 6 070 5 401
Övrig omsättning - - - - - - - - 98 -
Rörelseresultat (EBIT) -217 858 458 194 194 1 007 13 277 445 189
Resultat efter finansnetto -179 894 549 232 280 1 076 37 301 482 126
Årets resultat 0 573 388 125 146 592 10 174 259 87
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 19 34 56 50 70 94 108 115 36
Omsättningstillgångar 2 421 2 765 3 656 3 863 3 298 3 006 2 873 2 212 1 646 1 733
Tillgångar 2 435 2 784 3 689 3 918 3 348 3 076 2 966 2 320 1 761 1 770
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 691 1 691 1 119 881 906 902 438 548 494 309
Obeskattade reserver 660 840 682 633 569 495 225 210 154 33
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 84 253 1 889 2 405 1 873 1 679 2 304 1 562 1 114 1 428
Skulder och eget kapital 2 435 2 784 3 689 3 918 3 348 3 076 2 966 2 320 1 761 1 770
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 192 192 193 180 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 309 2 522 3 611 3 415 3 761 4 341 4 063 3 549 2 308
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 542 863 1 237 1 108 1 380 1 402 1 384 1 279 1 167
Utdelning till aktieägare 322 0 0 150 150 143 128 120 0 0
Omsättning 105 2 853 4 123 5 487 5 143 6 923 6 753 6 429 6 168 5 401
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 5 9 13 13 15 18 17 15 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 105 571 458 422 396 462 375 378 405 772
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 264 379 385 380 356 369 344 343 355 672
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -212 873 480 217 214 1 031 40 305 465 204
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -96,32% -30,80% -24,86% 6,69% -25,71% 2,52% 5,04% 5,91% 12,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,35% 32,15% 14,88% 5,97% 8,36% 34,98% 1,28% 13,02% 27,60% 14,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -170,48% 31,37% 13,32% 4,26% 5,44% 15,54% 0,56% 4,70% 8,01% 4,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 225,71% 88,05% 42,86% 26,57% 27,71% 19,17% 8,43% 10,11% 8,76% 5,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,59% 84,27% 44,75% 35,09% 39,59% 41,18% 20,36% 30,29% 34,35% 18,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 882,14% 1 092,89% 193,54% 160,62% 176,08% 179,04% 124,70% 141,61% 147,76% 121,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...