Visa allt om Datapartner Stransky Aktiebolag
Visa allt om Datapartner Stransky Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 4 261 3 355 3 100 3 108 3 505 2 954 3 561 3 618 2 996 5 446
Övrig omsättning - 62 - 27 - - - - 49 30
Rörelseresultat (EBIT) 748 315 103 30 180 -132 373 389 235 -176
Resultat efter finansnetto 747 315 34 -94 48 -287 225 276 124 -363
Årets resultat 600 271 34 -94 48 -229 132 248 124 -363
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 141 129 2 686 2 731 2 805 2 902 2 946 3 035 3 209
Omsättningstillgångar 1 520 754 589 319 582 614 598 629 681 653
Tillgångar 1 566 894 717 3 005 3 312 3 419 3 500 3 575 3 716 3 862
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 944 544 373 339 433 385 614 682 463 339
Obeskattade reserver 0 26 0 0 0 0 58 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 372 2 442 2 596 2 354 2 510 2 684 3 039
Kortfristiga skulder 623 324 345 294 437 438 474 384 569 484
Skulder och eget kapital 1 566 894 717 3 005 3 312 3 419 3 500 3 575 3 716 3 862
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 743 650 54 672
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 947 1 091 1 155 1 104 389 386 723 1 246
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 493 543 556 539 520 489 435 874
Utdelning till aktieägare 874 150 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 261 3 417 3 100 3 135 3 505 2 954 3 561 3 618 3 045 5 476
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 420 1 118 1 033 1 036 1 168 985 1 187 1 206 999 908
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 627 565 490 554 579 558 560 517 415 476
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 772 346 133 96 254 -44 463 499 369 -19
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,00% 8,23% -0,26% -11,33% 18,65% -17,05% -1,58% 20,76% -44,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 47,77% 35,23% 14,37% 1,00% 5,43% -3,86% 10,66% 10,88% 6,32% -4,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,55% 9,39% 3,32% 0,97% 5,14% -4,47% 10,47% 10,75% 7,84% -3,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,18% 72,49% 70,77% 73,20% 73,07% 75,66% 78,01% 75,23% 75,13% 69,79%
Rörelsekapital/omsättning 21,05% 12,82% 7,87% 0,80% 4,14% 5,96% 3,48% 6,77% 3,74% 3,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,28% 63,12% 52,02% 11,28% 13,07% 11,26% 18,76% 19,08% 12,46% 8,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 240,93% 225,00% 163,19% 102,04% 126,77% 123,29% 113,71% 154,69% 81,55% 121,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...