Visa allt om Inspectera Norrköping AB
Visa allt om Inspectera Norrköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 608 8 200 8 306 5 872 5 616 4 564 5 019 5 303 5 203 4 278
Övrig omsättning 268 197 - - - 12 7 - 29 -
Rörelseresultat (EBIT) 713 165 434 26 426 23 264 455 440 -1
Resultat efter finansnetto 703 1 798 547 21 445 13 256 482 484 12
Årets resultat 600 1 808 539 0 258 21 490 274 259 10
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 56 128 148 132 158 226 274 319 390
Omsättningstillgångar 6 259 6 736 5 272 5 369 4 421 4 357 3 752 5 576 3 819 3 551
Tillgångar 6 292 6 792 5 400 5 517 4 553 4 515 3 978 5 850 4 138 3 941
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 810 2 160 1 152 1 072 1 072 1 214 1 193 1 071 1 007 1 218
Obeskattade reserver 236 304 371 492 486 400 419 839 759 640
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 246 4 329 3 877 3 953 2 995 2 901 2 366 3 941 2 373 2 083
Skulder och eget kapital 6 292 6 792 5 400 5 517 4 553 4 515 3 978 5 850 4 138 3 941
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 392 385 345 341 322 301
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 639 3 582 3 139 2 461 1 587 1 291 1 170 1 359 1 185 1 029
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 433 1 303 1 168 912 743 645 578 766 769 583
Utdelning till aktieägare 0 1 950 800 0 0 0 0 0 210 470
Omsättning 8 876 8 397 8 306 5 872 5 616 4 576 5 026 5 303 5 232 4 278
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 9 7 6 6 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 861 820 923 839 936 761 837 884 1 041 856
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 515 494 488 493 464 397 362 420 452 396
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 736 194 470 63 469 89 351 551 552 167
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,98% -1,28% 41,45% 4,56% 23,05% -9,07% -5,36% 1,92% 21,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,36% 26,47% 10,15% 0,69% 10,24% 0,73% 7,09% 8,96% 11,89% 0,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,31% 21,93% 6,60% 0,65% 8,30% 0,72% 5,62% 9,88% 9,46% 0,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,65% 85,40% 88,37% 84,91% 84,97% 82,01% 83,04% 81,97% 85,62% 84,83%
Rörelsekapital/omsättning 11,77% 29,35% 16,80% 24,11% 25,39% 31,90% 27,62% 30,83% 27,79% 34,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,80% 35,29% 26,69% 26,00% 31,41% 33,42% 37,75% 28,63% 37,54% 42,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,76% 153,20% 132,99% 133,24% 142,90% 144,61% 149,75% 138,29% 155,20% 164,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...