Visa allt om Toréns Entreprenad i Östersund AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 94 776 103 183 109 270 97 979 79 267 78 822 77 687 91 815 141 955 46 999
Övrig omsättning 520 249 0 0 0 357 143 132 0 304
Rörelseresultat (EBIT) 5 280 7 596 9 899 9 336 4 403 2 482 167 7 965 14 764 599
Resultat efter finansnetto 5 029 7 314 9 634 9 153 4 261 2 313 69 7 643 14 319 155
Årets resultat 3 648 5 708 5 939 7 073 3 476 2 265 272 5 676 9 673 688
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 670 5 586 5 666 4 090 4 030 5 369 9 211 7 100 8 101 7 643
Omsättningstillgångar 40 000 36 593 45 260 32 608 34 781 37 192 41 365 35 020 47 310 25 075
Tillgångar 44 669 42 178 50 926 36 698 38 811 42 561 50 576 42 120 55 411 32 717
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 763 10 115 24 407 18 468 11 395 7 920 5 655 12 383 16 707 7 033
Obeskattade reserver 2 831 2 831 2 831 964 1 141 1 240 1 240 1 240 1 240 0
Avsättningar (tkr) 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 503 18 380 6 465 7 784 14 792 18 819 19 186 11 480 8 965 14 476
Kortfristiga skulder 10 374 10 852 17 223 9 482 11 482 14 583 24 495 17 017 28 499 11 208
Skulder och eget kapital 44 669 42 178 50 926 36 698 38 811 42 561 50 576 42 120 55 411 32 717
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - 819 788 727 183
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - - - 14 837 17 955 22 149 11 365
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - - - 5 566 5 778 6 267 4 037
Utdelning till aktieägare 0 0 20 000 0 0 0 0 7 000 0 0
Omsättning 95 296 103 432 109 270 97 979 79 267 79 179 77 830 91 947 141 955 47 303
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 40 43 42 34 37 47 47 56 58 41
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 369 2 400 2 602 2 882 2 142 1 677 1 653 1 640 2 448 1 146
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 617 535 600 616 554 497 460 449 506 397
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 274 8 620 11 121 10 603 6 023 4 570 2 006 9 537 16 391 1 539
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,15% -5,57% 11,52% 23,61% 0,56% 1,46% -15,39% -35,32% 202,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,84% 18,14% 19,47% 25,47% 11,36% 5,84% 0,65% 18,93% 26,65% 1,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,58% 7,42% 9,07% 9,54% 5,56% 3,16% 0,42% 8,69% 10,40% 1,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,59% 33,83% 38,64% 44,01% 34,36% 46,05% 35,25% 47,83% 36,06% 35,69%
Rörelsekapital/omsättning 31,26% 24,95% 25,66% 23,60% 29,39% 28,68% 21,72% 19,61% 13,25% 29,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,75% 29,22% 52,26% 52,37% 31,65% 20,88% 13,09% 31,70% 31,90% 21,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 379,01% 330,93% 246,00% 300,14% 196,20% 183,99% 109,72% 144,84% 127,59% 117,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!