Visa allt om LT Riv & Asbestsanering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 60 136 56 211 68 490 60 830 45 444 51 958 48 780 40 310 34 209 30 194
Övrig omsättning 3 759 154 170 224 48 148 112 439 7 82
Rörelseresultat (EBIT) 10 214 4 950 1 950 4 194 2 001 2 465 6 593 2 765 626 -185
Resultat efter finansnetto 11 476 4 935 1 943 4 185 1 966 2 427 6 537 2 726 594 -213
Årets resultat 10 157 2 456 1 225 2 337 2 493 2 131 3 592 2 041 257 98
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 255 5 478 4 662 3 764 3 080 2 870 2 936 2 719 1 884 1 800
Omsättningstillgångar 19 876 12 534 13 387 12 489 10 817 12 013 12 474 6 925 4 404 3 136
Tillgångar 23 132 18 012 18 049 16 253 13 897 14 882 15 410 9 644 6 288 4 936
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 373 2 917 2 761 3 836 3 799 3 606 3 975 783 1 426 1 369
Obeskattade reserver 3 153 3 354 1 872 1 929 929 2 312 2 643 852 765 551
Avsättningar (tkr) 2 612 5 812 4 767 3 383 2 840 2 388 1 939 1 494 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 84 199 406 604 319 247
Kortfristiga skulder 6 994 5 930 8 648 7 105 6 246 6 377 6 447 5 911 3 779 2 769
Skulder och eget kapital 23 132 18 012 18 049 16 253 13 897 14 882 15 410 9 644 6 288 4 936
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 150 1 084 744 978 1 054
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 9 069 9 010 7 297 6 466 6 144
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 3 785 3 431 2 740 2 517 2 231
Utdelning till aktieägare 300 1 500 300 300 300 300 0 300 0 0
Omsättning 63 895 56 365 68 660 61 054 45 492 52 106 48 892 40 749 34 216 30 276
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 20 23 24 26 24 24 20 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 615 2 811 2 978 2 535 1 748 2 165 2 033 2 016 1 901 1 677
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 599 647 650 623 606 611 590 554 563 536
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 532 5 214 2 278 4 515 2 354 2 867 6 984 3 080 963 238
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,98% -17,93% 12,59% 33,86% -12,54% 6,51% 21,01% 17,83% 13,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 49,64% 27,48% 10,80% 25,82% 14,40% 16,56% 42,79% 28,69% 10,08% -3,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,09% 8,81% 2,85% 6,90% 4,40% 4,74% 13,52% 6,86% 1,85% -0,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,58% 43,13% 38,03% 43,61% 55,57% 49,75% 56,42% 48,65% 52,15% 52,30%
Rörelsekapital/omsättning 21,42% 11,75% 6,92% 8,85% 10,06% 10,85% 12,36% 2,52% 1,83% 1,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,47% 30,72% 23,39% 32,86% 32,55% 36,35% 39,17% 15,01% 31,64% 35,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 282,44% 209,49% 153,45% 174,07% 171,13% 186,47% 185,59% 112,74% 112,33% 110,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!