Visa allt om Henriksson P. Antenn AB
Visa allt om Henriksson P. Antenn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 107 968 982 914 953 1 031 1 086 1 260 1 000 1 239
Övrig omsättning - - - 20 - - 1 7 4 -
Rörelseresultat (EBIT) 70 1 -40 -189 -120 -53 -34 45 -85 67
Resultat efter finansnetto 70 1 -40 -188 -120 -53 -34 45 -94 59
Årets resultat 54 1 -40 -188 -120 -53 -29 19 -7 38
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 41 64 120 145 207 234 308 214 104
Omsättningstillgångar 290 252 364 367 357 550 518 450 383 468
Tillgångar 317 293 428 487 502 758 752 759 597 572
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117 63 62 102 90 210 263 292 273 330
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 16 0 92
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 98 158 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 102 72 366 385 412 548 489 451 325 151
Skulder och eget kapital 317 293 428 487 502 758 752 759 597 572
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 306 298 282 262 231 297 304
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 312 312 306 - 0 10 58 10 34 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 142 132 112 111 109 94 118 102 113 106
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 107 968 982 934 953 1 031 1 087 1 267 1 004 1 239
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 107 968 982 914 953 1 031 1 086 1 260 1 000 1 239
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 454 444 433 439 429 369 470 373 470 417
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 83 24 16 -113 -58 33 41 146 -21 96
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,36% -1,43% 7,44% -4,09% -7,57% -5,06% -13,81% 26,00% -19,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,08% 0,34% -9,11% -38,81% -23,90% -6,99% -4,52% 6,06% -14,24% 11,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,32% 0,10% -3,97% -20,68% -12,59% -5,14% -3,13% 3,65% -8,50% 5,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,66% 71,59% 68,94% 59,08% 67,58% 70,81% 67,13% 67,86% 82,20% 69,49%
Rörelsekapital/omsättning 16,98% 18,60% -0,20% -1,97% -5,77% 0,19% 2,67% -0,08% 5,80% 25,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,91% 21,50% 14,49% 20,94% 17,93% 27,70% 34,97% 40,03% 45,73% 69,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 284,31% 350,00% 99,45% 95,32% 86,65% 100,36% 105,93% 99,78% 117,85% 309,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...