Visa allt om EFESO Consulting AB
Visa allt om EFESO Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 28 294 34 569 41 649 48 283 63 226 77 102 60 504 77 166 71 026 61 481
Övrig omsättning 16 202 429 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -84 -307 1 061 -3 656 -2 851 3 538 215 3 627 10 989 8 350
Resultat efter finansnetto -121 -418 789 -3 949 -3 100 3 374 64 3 661 11 378 8 576
Årets resultat -121 -418 785 -3 949 -1 869 2 390 15 3 138 7 437 6 148
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 532 532 261 1 140 1 150 1 141 509 881 67 117
Omsättningstillgångar 13 340 11 134 12 959 17 528 21 644 26 784 22 454 27 134 28 123 21 934
Tillgångar 13 872 11 665 13 220 18 668 22 793 27 925 22 964 28 015 28 190 22 050
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 528 649 1 067 -2 919 1 029 2 990 615 3 101 8 850 7 413
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 227 1 227 1 227 1 864 864
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 1 253 3 683 2 778
Långfristiga skulder 2 675 3 650 4 791 10 297 9 664 6 026 4 726 9 276 0 0
Kortfristiga skulder 10 668 7 366 7 361 11 291 12 100 17 682 16 396 13 158 13 794 10 996
Skulder och eget kapital 13 872 11 665 13 220 18 668 22 793 27 925 22 964 28 015 28 190 22 050
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 062 1 068 2 422 6 485 6 065 1 543 2 024
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 11 332 13 197 15 619 21 070 19 062 16 009 14 227 8 438 5 918
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 5 016 5 617 7 431 10 057 8 567 - 9 335 5 118 5 101
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 2 390 15 2 500 8 000 6 000
Omsättning 28 310 34 771 42 078 48 283 63 226 77 102 60 504 77 166 71 026 61 481
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 17 17 23 27 29 30 34 19 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 886 2 033 2 450 2 099 2 342 2 659 2 017 2 270 3 738 4 099
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 040 1 020 1 158 1 063 1 271 1 111 980 909 1 029 1 201
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -76 -252 1 069 -3 646 -2 836 3 748 478 3 930 11 031 8 396
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,15% -17,00% -13,74% -23,63% -18,00% 27,43% -21,59% 8,64% 15,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,57% -2,61% 8,03% -19,58% -12,47% 12,75% 1,05% 13,57% 40,41% 38,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,28% -0,88% 2,55% -7,57% -4,50% 4,62% 0,40% 4,93% 16,04% 13,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,53% 68,27% 64,61% 61,65% 68,40% 67,64% 64,79% 59,69% 50,32% 50,80%
Rörelsekapital/omsättning 9,44% 10,90% 13,44% 12,92% 15,10% 11,81% 10,01% 18,11% 20,17% 17,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,81% 5,56% 8,07% -15,64% 4,51% 13,95% 6,62% 14,30% 36,15% 36,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,07% 151,15% 153,82% 155,24% 138,68% 132,67% 136,95% 206,22% 203,88% 199,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...