Visa allt om Heimbach Filtration AB
Visa allt om Heimbach Filtration AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 52 124 46 024 47 380 41 667 35 323 37 834 38 321 29 724 17 178 17 164
Övrig omsättning 365 213 328 - 90 442 359 263 182 189
Rörelseresultat (EBIT) 2 322 1 497 2 167 54 1 839 3 390 2 064 -933 -2 364 1 501
Resultat efter finansnetto 2 326 1 528 2 223 58 1 866 3 432 2 015 -966 -2 468 1 657
Årets resultat 1 355 884 1 292 50 1 036 2 499 1 469 -814 -1 145 1 228
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 637 321 418 465 601 677 552 675 2 204 11 455
Omsättningstillgångar 13 319 13 091 12 823 11 156 11 207 10 725 9 511 7 135 4 641 4 941
Tillgångar 13 955 13 411 13 241 11 621 11 808 11 402 10 063 7 810 6 845 16 396
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 211 5 656 6 772 5 480 5 665 4 628 2 129 660 1 734 4 141
Obeskattade reserver 2 290 1 710 1 330 777 797 338 300 0 152 1 045
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 822 0 7 101
Kortfristiga skulder 7 454 6 045 5 139 5 364 5 346 6 435 7 633 6 328 4 960 3 188
Skulder och eget kapital 13 955 13 411 13 241 11 621 11 808 11 402 10 063 7 810 6 845 16 396
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 998 781 777 748 694
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 12 402 12 655 12 072 9 035 8 206 8 593 7 823 3 149 2 661
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 5 379 5 417 5 342 3 611 3 732 3 530 3 246 1 656 1 357
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 0 1 000 0 0 0 0 0
Omsättning 52 489 46 237 47 708 41 667 35 413 38 276 38 680 29 987 17 360 17 353
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 32 33 31 28 33 33 31 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 489 1 438 1 436 1 344 1 262 1 146 1 161 959 1 321 1 430
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 554 561 555 561 453 399 402 387 427 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 472 1 594 2 265 190 1 989 3 559 2 187 -805 -2 305 1 708
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,25% -2,86% 13,71% 17,96% -6,64% -1,27% 28,92% 73,04% 0,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,75% 11,51% 16,95% 0,71% 15,86% 30,40% 20,60% -11,82% -34,29% 12,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,48% 3,35% 4,74% 0,20% 5,30% 9,16% 5,41% -3,11% -13,66% 11,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,86% 59,31% 60,40% 64,51% 55,07% 58,22% 53,38% 54,68% 30,85% 28,54%
Rörelsekapital/omsättning 11,25% 15,31% 16,22% 13,90% 16,59% 11,34% 4,90% 2,71% -1,86% 10,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,98% 52,12% 58,98% 52,37% 52,95% 42,77% 23,35% 8,45% 26,93% 29,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,30% 157,73% 179,76% 142,84% 157,00% 117,78% 86,30% 70,88% 65,02% 124,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...