Visa allt om Alnova Balkongsystem AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08
Nettoomsättning 133 283 128 284 99 032 79 486 106 387 81 622 83 373 76 749 66 946 49 938
Övrig omsättning 2 697 181 316 211 21 233 - 231 526 323
Rörelseresultat (EBIT) 6 693 3 421 2 352 1 573 6 106 -3 707 9 770 10 519 7 109 6 595
Resultat efter finansnetto 6 456 3 105 1 533 241 4 704 -5 109 8 197 9 765 7 197 6 581
Årets resultat 4 212 1 590 1 807 678 2 556 -1 851 4 612 3 867 3 904 3 606
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 126 21 463 26 608 29 414 35 162 40 119 48 278 52 298 696 1 369
Omsättningstillgångar 45 418 46 309 36 497 33 588 37 656 32 055 25 564 32 662 31 996 24 643
Tillgångar 61 544 67 771 63 105 63 002 72 818 72 174 73 842 84 960 32 692 26 012
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 334 22 122 20 532 18 725 18 047 15 491 19 673 15 061 12 136 8 232
Obeskattade reserver 9 690 9 734 9 833 11 768 13 516 13 225 17 141 16 014 12 717 10 951
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 438 5 000 10 000 20 000 27 563 32 438 26 700 40 000 0 0
Kortfristiga skulder 25 083 30 915 22 741 12 510 13 693 11 020 10 328 13 885 7 839 6 829
Skulder och eget kapital 61 544 67 771 63 105 63 002 72 818 72 174 73 842 84 960 32 692 26 012
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
Löner till styrelse & VD 1 915 1 587 2 950 2 840 2 430 2 623 2 338 2 490 2 572 2 215
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 200
Löner till övriga anställda 20 394 20 151 15 460 13 180 13 471 11 832 8 842 7 912 8 458 5 352
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 095 9 936 8 037 6 852 6 417 5 674 4 663 3 881 4 117 2 929
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 992 0
Omsättning 135 980 128 465 99 348 79 697 106 408 81 855 83 373 76 980 67 472 50 261
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 54 54 46 41 42 39 33 30 21 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 468 2 376 2 153 1 939 2 533 2 093 2 526 2 558 3 188 2 378
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 620 605 602 571 539 523 486 477 719 488
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 485 10 054 8 298 7 372 11 871 1 939 13 856 14 221 7 883 7 245
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,90% 29,54% 24,59% -25,29% 30,34% -2,10% 8,63% 14,64% 34,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,88% 5,05% 3,77% 2,52% 8,42% -5,13% 13,27% 12,49% 22,01% 25,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,02% 2,67% 2,40% 2,00% 5,76% -4,53% 11,75% 13,83% 10,75% 13,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,38% 36,83% 44,41% 46,80% 38,27% 34,86% 41,76% 44,73% 44,07% 43,63%
Rörelsekapital/omsättning 15,26% 12,00% 13,89% 26,52% 22,52% 25,77% 18,27% 24,47% 36,08% 35,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,07% 43,85% 44,69% 44,29% 39,26% 35,76% 44,75% 31,62% 65,79% 62,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,65% 89,30% 112,33% 200,78% 188,91% 203,90% 117,93% 156,86% 259,05% 168,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...