Visa allt om Bilbolaget Autoservice Karlsson & Fingal AB
Visa allt om Bilbolaget Autoservice Karlsson & Fingal AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 790 5 025 4 438 4 480 4 601 4 786 4 945 4 646 4 392 3 965
Övrig omsättning 19 51 48 8 28 18 1 124 - -
Rörelseresultat (EBIT) 316 169 82 22 80 158 255 144 94 74
Resultat efter finansnetto 298 119 11 -67 -7 55 174 51 9 14
Årets resultat 138 83 11 -67 -14 49 106 16 4 -30
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 1 2 9 17 29 44 86 122 134
Omsättningstillgångar 1 282 1 124 1 317 1 329 1 380 1 710 1 409 1 218 1 182 1 052
Tillgångar 1 318 1 124 1 320 1 338 1 397 1 739 1 454 1 305 1 303 1 186
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 322 184 101 90 157 171 122 16 1 -3
Obeskattade reserver 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 108 86 0 55 115 271 512 420 438 440
Kortfristiga skulder 793 855 1 219 1 193 1 125 1 297 821 869 865 749
Skulder och eget kapital 1 318 1 124 1 320 1 338 1 397 1 739 1 454 1 305 1 303 1 186
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 244 236 239 206 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 1 199 1 102 1 079 1 073 810 719 739 669 510
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 449 368 375 387 366 330 352 341 276
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0
Omsättning 4 809 5 076 4 486 4 488 4 629 4 804 4 946 4 770 4 392 3 965
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 198 1 256 1 110 1 120 1 150 1 197 1 236 1 162 1 098 1 322
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 450 424 378 375 369 363 331 340 315 347
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 317 171 88 30 92 173 297 180 130 106
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,68% 13,23% -0,94% -2,63% -3,87% -3,22% 6,44% 5,78% 10,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,36% 15,30% 6,59% 1,87% 6,08% 9,32% 17,61% 11,03% 7,21% 6,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,70% 3,42% 1,96% 0,56% 1,85% 3,38% 5,18% 3,10% 2,14% 1,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,02% 52,78% 53,83% 52,77% 50,14% 53,26% 49,85% 47,46% 47,13% 48,63%
Rörelsekapital/omsättning 10,21% 5,35% 2,21% 3,04% 5,54% 8,63% 11,89% 7,51% 7,22% 7,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,05% 16,37% 7,65% 6,73% 11,24% 9,83% 8,39% 1,23% 0,08% -0,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,36% 59,65% 46,43% 41,41% 45,96% 57,36% 76,13% 51,67% 79,19% 56,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...