Visa allt om Protectum Sverige AB
Visa allt om Protectum Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 30 539 27 872 23 256 20 268 19 227 17 797 16 055 11 916 10 647 9 544
Övrig omsättning 736 334 184 79 26 17 187 - 148 16
Rörelseresultat (EBIT) 8 171 7 225 4 264 4 751 4 565 3 111 3 913 2 502 2 624 867
Resultat efter finansnetto 8 175 7 229 4 275 4 769 3 786 3 129 3 921 2 522 2 664 885
Årets resultat 6 350 6 212 4 529 2 577 1 756 3 555 2 106 1 442 1 420 738
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 685 597 584 83 261 1 705 1 415 434 572
Omsättningstillgångar 10 828 9 583 7 684 7 022 6 129 6 860 5 356 3 171 3 401 2 403
Tillgångar 10 890 10 269 8 281 7 606 6 212 7 120 7 061 4 585 3 835 2 976
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 244 6 894 4 682 2 753 1 876 3 844 2 289 1 583 1 540 934
Obeskattade reserver 0 0 762 2 328 1 103 0 1 773 803 690 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 646 3 374 2 837 2 525 3 233 3 276 2 999 2 200 1 605 2 041
Skulder och eget kapital 10 890 10 269 8 281 7 606 6 212 7 120 7 061 4 585 3 835 2 976
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 - 1 058 935 790 457
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 119 7 334 7 468 6 436 6 025 6 003 3 701 3 149 3 176 3 585
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 816 3 330 3 291 2 722 2 267 2 290 1 921 1 741 1 666 1 890
Utdelning till aktieägare 7 000 6 000 4 000 2 600 1 700 3 724 2 000 1 400 1 400 77
Omsättning 31 275 28 206 23 440 20 347 19 253 17 814 16 242 11 916 10 795 9 560
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 18 19 17 16 16 13 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 607 1 548 1 224 1 192 1 202 1 112 1 235 1 083 968 868
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 638 602 572 551 525 521 520 560 520 547
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 194 7 245 4 276 4 785 4 606 3 197 4 026 2 681 2 784 1 033
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,57% 19,85% 14,74% 5,41% 8,04% 10,85% 34,73% 11,92% 11,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 75,09% 70,42% 51,68% 62,81% 61,04% 43,99% 55,59% 55,03% 69,57% 29,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,78% 25,94% 18,40% 23,57% 19,72% 17,60% 24,45% 21,17% 25,06% 9,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,11% 80,01% 80,52% 85,19% 84,52% 79,77% 79,26% 90,47% 95,44% 93,10%
Rörelsekapital/omsättning 23,52% 22,28% 20,84% 22,19% 15,06% 20,14% 14,68% 8,15% 16,87% 3,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,52% 67,13% 63,72% 58,75% 43,29% 53,99% 50,92% 47,14% 53,11% 31,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 276,22% 270,18% 245,68% 260,95% 179,62% 199,33% 167,59% 137,09% 208,35% 113,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...