Visa allt om Uppsala Karosseri Bröderna Eklund AB
Visa allt om Uppsala Karosseri Bröderna Eklund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 21 262 22 331 17 943 18 981 16 715 16 012 10 450 10 014 11 638 9 622
Övrig omsättning 12 - - 18 - 22 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 15 267 282 792 159 1 040 -294 90 14 455
Resultat efter finansnetto -1 259 277 787 157 1 003 -298 83 8 451
Årets resultat -14 93 140 397 38 567 -154 5 -19 263
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 266 292 270 362 367 71 60 46 63 55
Omsättningstillgångar 6 309 5 568 4 184 3 755 3 003 2 997 2 144 2 224 2 736 2 792
Tillgångar 6 575 5 861 4 454 4 117 3 370 3 068 2 204 2 270 2 799 2 847
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 397 1 411 1 418 1 378 981 942 375 530 524 543
Obeskattade reserver 737 738 631 554 330 248 0 144 102 102
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 16 146 118 124 129
Kortfristiga skulder 4 442 3 712 2 405 2 186 2 059 1 860 1 683 1 479 2 048 2 072
Skulder och eget kapital 6 575 5 861 4 454 4 117 3 370 3 068 2 204 2 270 2 799 2 847
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 980 934 935 1 010 823
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 3 124 2 741 2 564 2 597 2 249 925 655 661 581 411
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 155 855 915 938 844 728 631 646 601 408
Utdelning till aktieägare 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 274 22 331 17 943 18 999 16 715 16 034 10 450 10 014 11 638 9 622
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 7 7 7 6 6 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 362 3 190 2 563 2 712 2 786 2 669 1 742 1 669 1 940 1 924
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 490 535 517 524 530 436 371 382 378 332
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 91 355 375 888 216 1 063 -267 112 31 470
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,79% 24,46% -5,47% 13,56% 4,39% 53,22% 4,35% -13,95% 20,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,24% 4,57% 6,33% 19,26% 4,81% 33,96% -13,20% 3,96% 0,54% 15,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,08% 1,20% 1,57% 4,18% 0,97% 6,51% -2,78% 0,90% 0,13% 4,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,10% 27,52% 32,40% 31,94% 33,84% 28,60% 31,26% 37,58% 25,96% 26,54%
Rörelsekapital/omsättning 8,78% 8,31% 9,91% 8,27% 5,65% 7,10% 4,41% 7,44% 5,91% 7,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,99% 33,90% 42,89% 43,39% 36,33% 36,66% 17,01% 27,92% 21,34% 21,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,89% 106,38% 119,25% 115,42% 107,33% 112,47% 97,39% 105,34% 86,33% 105,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...