Visa allt om Spett och Slägga Aktiebolag
Visa allt om Spett och Slägga Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 818 911 817 932 906 928 745 742 849 611
Övrig omsättning - 51 - - - 39 34 35 - -
Rörelseresultat (EBIT) -26 136 6 65 -15 123 4 25 46 -75
Resultat efter finansnetto -33 124 -6 55 -24 109 -12 10 29 -94
Årets resultat 0 36 -8 26 -12 71 -12 10 29 -94
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 360 434 507 246 258 265 259 208 222 241
Omsättningstillgångar 102 160 79 88 110 112 54 120 79 51
Tillgångar 463 594 586 333 368 377 312 329 301 293
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 198 197 161 169 143 155 84 96 86 56
Obeskattade reserver 50 88 15 15 0 15 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 49 0 252 19 83 79 122 161 112 156
Kortfristiga skulder 165 308 157 130 141 127 107 71 103 80
Skulder och eget kapital 463 594 586 333 368 377 312 329 301 293
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 290 202 4 254 82
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 304 254 249 299 315 11 46 247 11 31
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 111 97 96 108 110 169 161 105 66 26
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 818 962 817 932 906 967 779 777 849 611
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 818 911 817 932 906 928 745 742 849 611
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 491 425 415 488 508 546 462 430 452 229
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 47 209 49 77 -3 135 21 39 66 -49
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,21% 11,51% -12,34% 2,87% -2,37% 24,56% 0,40% -12,60% 38,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,62% 22,90% 1,02% 19,52% -4,08% 32,63% 1,28% 7,60% 15,28% -25,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,18% 14,93% 0,73% 6,97% -1,66% 13,25% 0,54% 3,37% 5,42% -12,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,53% 99,01% 99,02% 96,89% 98,01% 95,26% 98,52% 100,00% 99,88% 97,05%
Rörelsekapital/omsättning -7,70% -16,25% -9,55% -4,51% -3,42% -1,62% -7,11% 6,60% -2,83% -4,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,19% 44,72% 29,47% 54,07% 38,86% 44,05% 26,92% 29,18% 28,57% 19,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,82% 51,95% 50,32% 67,69% 78,01% 88,19% 50,47% 169,01% 76,70% 63,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...