Visa allt om NavigArt AB
Visa allt om NavigArt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2011-06 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 156 129 169 321 321 1 566 1 566 1 318 1 067 257
Övrig omsättning - - - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 72 47 58 213 97 113 113 -16 215 -19
Resultat efter finansnetto 79 47 62 128 51 114 114 -23 218 -19
Årets resultat 46 41 36 31 41 45 45 1 113 -19
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2011-06 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 75 75 48 6 6 16 23 27
Omsättningstillgångar 505 431 348 370 372 711 711 550 570 219
Tillgångar 505 431 423 445 420 717 717 567 592 246
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 322 275 235 199 168 167 167 122 211 98
Obeskattade reserver 140 120 127 111 58 52 52 27 56 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 43 35 62 136 195 498 498 418 326 148
Skulder och eget kapital 505 431 423 445 420 717 717 567 592 246
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2011-06
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 60 0 - 494 288 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 650 650 144 50 58
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 36 333 333 324 164 21
Utdelning till aktieägare 80 0 0 0 0 40 40 0 90 0
Omsättning 156 129 169 321 321 1 566 1 566 1 318 1 067 258
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 783 783 659 534 129
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 517 517 487 257 50
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 72 47 58 216 100 116 116 -10 221 -14
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,93% -23,67% -47,35% 0,00% -79,50% - 18,82% 23,52% 315,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,45% 12,53% 17,26% 49,44% 23,10% 15,90% 15,76% -2,82% 36,99% -7,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 50,00% 41,86% 43,20% 68,54% 30,22% 7,28% 7,22% -1,21% 20,52% -7,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 296,15% 306,98% 169,23% 72,90% 55,14% 13,60% 13,60% 10,02% 22,87% 27,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,39% 85,52% 78,97% 63,10% 50,18% 28,64% 28,64% 25,03% 42,45% 39,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 174,42% 1 231,43% 561,29% 272,06% 190,77% 142,77% 142,77% 131,58% 174,85% 147,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...