Visa allt om Förvaltningskonsulterna i Strömma Aktiebolag
Visa allt om Förvaltningskonsulterna i Strömma Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 439 704 1 420 1 220 709 1 703 660 1 007 803 1 667
Övrig omsättning - 39 - - 34 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 -112 28 77 -299 -40 -28 349 117 173
Resultat efter finansnetto -17 -112 -12 65 -314 -50 -30 344 107 165
Årets resultat -17 -112 -12 65 -107 -5 1 209 57 83
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 37 47 200 250 300 46 74 113 153
Omsättningstillgångar 123 176 263 331 222 592 717 920 650 653
Tillgångar 150 212 310 532 472 892 763 993 763 806
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 81 98 209 221 156 264 318 418 269 312
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 207 254 291 240 218
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 92 147 202 20 50 80 110
Kortfristiga skulder 70 114 100 218 169 220 171 235 173 166
Skulder och eget kapital 150 212 310 532 472 892 763 993 763 806
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 357 267 185 98 115
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 129 323 385 469 0 0 0 14 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 49 128 148 173 138 108 263 57 51
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50 100 60 100
Omsättning 439 743 1 420 1 220 743 1 703 660 1 007 803 1 667
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 704 1 420 1 220 709 1 703 660 1 007 803 1 667
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 181 451 533 643 506 379 264 178 187
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -7 -97 56 127 -249 21 10 389 157 217
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -37,64% -50,42% 16,39% 72,07% -58,37% 158,03% -34,46% 25,40% -51,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,33% -52,83% 9,03% 14,47% -63,35% -4,48% -3,67% 35,15% 15,33% 21,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,87% -15,91% 1,97% 6,31% -42,17% -2,35% -4,24% 34,66% 14,57% 10,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 80,82% 89,99% 49,27% 94,55% 94,24% 76,59% 40,01%
Rörelsekapital/omsättning 12,07% 8,81% 11,48% 9,26% 7,48% 21,84% 82,73% 68,02% 59,40% 29,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,00% 46,23% 67,42% 41,54% 33,05% 46,70% 66,21% 63,19% 57,90% 58,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 175,71% 141,23% 263,00% 151,83% 131,36% 269,09% 71,93% 141,28% 41,62% 46,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...