Visa allt om Klingab AB
Visa allt om Klingab AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 669 783 344 261 889 886 778 1 109 1 488 1 383
Övrig omsättning - - 23 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 320 320 -148 -224 83 201 290 145 425 489
Resultat efter finansnetto 321 345 -27 790 46 207 367 159 431 489
Årets resultat 244 375 195 429 22 275 206 71 224 253
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 40 0 1 092 824 821 786 677 84 112
Omsättningstillgångar 512 747 747 481 213 233 243 151 890 756
Tillgångar 542 787 747 1 573 1 037 1 054 1 029 828 975 867
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 346 502 428 533 204 482 334 258 328 354
Obeskattade reserver 0 0 150 431 231 231 410 334 291 179
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 196 284 169 610 602 341 284 236 356 335
Skulder och eget kapital 542 787 747 1 573 1 037 1 054 1 029 828 975 867
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 97 6 86 83 81
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 50 120 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 48 5 63 28 0 23 23 22
Utdelning till aktieägare 240 400 300 300 100 0 128 130 140 250
Omsättning 669 783 367 261 889 886 778 1 109 1 488 1 383
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 1 1 1 0 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 344 261 889 886 - 555 744 692
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 48 78 183 163 - 69 79 77
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 330 330 -148 -221 96 215 304 198 487 550
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,56% 127,62% 31,80% -70,64% 0,34% 13,88% -29,85% -25,47% 7,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 59,41% 43,84% -2,95% 50,86% 5,50% 20,59% 36,54% 19,20% 44,21% 56,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 48,13% 44,06% -6,40% 306,51% 6,41% 24,49% 48,33% 14,34% 28,97% 35,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,87% 100,00% 100,00% 100,00% 99,89% 98,46% 82,96% 72,72% 80,91%
Rörelsekapital/omsättning 47,23% 59,13% 168,02% -49,43% -43,76% -12,19% -5,27% -7,66% 35,89% 30,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,84% 63,79% 72,96% 54,08% 36,09% 61,88% 61,82% 60,20% 55,13% 55,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 261,22% 263,03% 442,01% 78,85% 35,38% 68,33% 85,56% 63,98% 250,00% 225,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...