Visa allt om Timrå Bilservice & Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 15 523 16 448 20 380 16 460 13 532 13 334 13 460 12 067 10 842 11 988
Övrig omsättning 771 52 36 358 688 1 065 1 011 337 145 522
Rörelseresultat (EBIT) 1 566 -587 1 726 356 -39 600 613 366 210 1 279
Resultat efter finansnetto 1 345 -769 1 500 106 -258 373 325 92 -54 1 041
Årets resultat 218 152 1 770 433 226 288 248 60 100 432
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 702 7 694 8 965 11 930 11 655 9 813 11 086 10 618 11 261 9 732
Omsättningstillgångar 4 447 4 081 5 615 2 945 3 322 3 608 3 272 3 789 2 494 2 195
Tillgångar 15 150 11 776 14 579 14 875 14 977 13 421 14 358 14 407 13 755 11 927
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 928 3 311 3 159 1 989 1 756 1 729 1 641 1 593 1 532 1 632
Obeskattade reserver 1 067 0 965 1 734 2 184 2 734 2 734 2 734 2 734 2 931
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 437 4 454 5 528 6 951 7 296 5 624 6 642 6 753 6 118 4 682
Kortfristiga skulder 3 718 4 011 4 928 4 200 3 741 3 333 3 340 3 326 3 370 2 681
Skulder och eget kapital 15 150 11 776 14 579 14 875 14 977 13 421 14 358 14 407 13 755 11 927
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 - 625 785
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 004 3 139 3 638 2 985 1 774 1 772
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 152 1 179 1 431 1 276 3 561 1 209
Utdelning till aktieägare 183 600 0 600 200 200 200 200 0 200
Omsättning 16 294 16 500 20 416 16 818 14 220 14 399 14 471 12 404 10 987 12 510
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 9 10 10 9 9 11 10 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 940 1 828 2 038 1 646 1 504 1 482 1 224 1 207 1 355 1 499
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 478 543 603 600 478 485 464 431 452 477
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 006 2 025 5 211 3 639 3 062 3 239 3 136 2 959 2 588 3 379
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,62% -19,29% 23,82% 21,64% 1,48% -0,94% 11,54% 11,30% -9,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,34% -4,81% 11,96% 2,49% -0,18% 4,49% 4,35% 2,62% 1,64% 10,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,09% -3,45% 8,56% 2,25% -0,20% 4,51% 4,64% 3,13% 2,08% 10,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,10% 74,20% 81,01% 81,15% 73,49% 75,97% 81,85% 85,99% 84,79% 83,75%
Rörelsekapital/omsättning 4,70% 0,43% 3,37% -7,62% -3,10% 2,06% -0,51% 3,84% -8,08% -4,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,82% 28,12% 26,83% 22,46% 23,10% 28,77% 26,28% 25,04% 25,79% 31,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,61% 101,75% 113,94% 70,12% 88,80% 108,25% 97,96% 113,92% 74,01% 81,87%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...