Visa allt om Kronobergs Tak AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 35 386 31 896 31 200 21 656 21 673 22 348 20 866 19 796 16 695 15 114
Övrig omsättning 99 101 446 307 322 213 329 295 154 107
Rörelseresultat (EBIT) 4 466 2 870 2 976 2 136 2 021 2 039 1 291 1 291 943 1 487
Resultat efter finansnetto 4 459 2 856 2 976 2 132 2 023 2 040 1 291 1 252 931 1 473
Årets resultat 3 472 2 216 2 317 1 649 1 569 2 110 708 735 567 1 064
Balansräkningar (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 54 89 110 157 152 98 85 755 220
Omsättningstillgångar 15 650 13 618 12 085 7 626 7 611 8 799 6 514 6 028 6 531 4 052
Tillgångar 15 675 13 672 12 174 7 737 7 769 8 951 6 612 6 113 7 286 4 272
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 623 3 651 5 435 4 618 4 469 4 400 2 690 2 482 2 247 1 680
Obeskattade reserver 0 17 26 31 44 53 744 438 201 56
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 646 0
Kortfristiga skulder 12 052 10 005 6 713 3 087 3 255 4 498 3 178 3 193 4 193 2 537
Skulder och eget kapital 15 675 13 672 12 174 7 737 7 769 8 951 6 612 6 113 7 286 4 272
Löner & utdelning (tkr)
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - 425 495
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 3 665 3 545 3 435 3 697 3 357 2 738 2 046
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 1 430 1 260 1 209 1 205 1 156 1 075 897
Utdelning till aktieägare 3 400 3 500 4 000 1 500 1 500 1 500 400 500 500 0
Omsättning 35 485 31 997 31 646 21 963 21 995 22 561 21 195 20 091 16 849 15 221
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 12 9 9 9 10 11 11 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 528 2 658 3 467 2 406 2 408 2 235 1 897 1 800 1 670 1 889
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 588 512 608 588 552 480 457 408 423 445
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 494 2 904 3 022 2 183 2 062 2 069 1 359 1 473 1 035 1 554
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,94% 2,23% 44,07% -0,08% -3,02% 7,10% 5,41% 18,57% 10,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,49% 20,99% 24,45% 27,62% 26,07% 22,82% 19,57% 21,15% 12,94% 34,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,62% 9,00% 9,54% 9,87% 9,34% 9,14% 6,20% 6,53% 5,65% 9,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,66% 39,86% 20,46% 18,90% 41,18% 39,70% 39,38% 36,62% 40,14% 37,81%
Rörelsekapital/omsättning 10,17% 11,33% 17,22% 20,96% 20,10% 19,25% 15,99% 14,32% 14,00% 10,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,11% 26,80% 44,81% 60,00% 57,97% 49,62% 48,98% 45,88% 32,87% 40,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,37% 116,05% 176,27% 187,07% 209,46% 164,10% 148,40% 119,89% 105,56% 95,07%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...