Visa allt om Denny S. Frakt AB
Visa allt om Denny S. Frakt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 658 1 706 1 724 1 910 1 169 1 271 2 437 2 809 5 267 5 906
Övrig omsättning - - 2 20 - - 286 432 52 -
Rörelseresultat (EBIT) 104 -9 363 649 144 77 689 -75 272 737
Resultat efter finansnetto 91 -27 351 647 177 31 614 16 0 386
Årets resultat 51 17 93 647 177 31 614 16 0 386
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 613 723 874 158 298 544 683 1 696 3 157 4 546
Omsättningstillgångar 1 019 930 1 141 818 158 126 358 190 202 607
Tillgångar 1 632 1 653 2 015 976 456 670 1 041 1 886 3 359 5 153
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 507 456 439 748 101 -403 -510 -1 124 -1 140 -1 141
Obeskattade reserver 192 169 219 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 656 833 1 016 130 245 980 1 271 2 327 3 195 3 834
Kortfristiga skulder 278 196 341 99 110 93 279 683 1 304 2 459
Skulder och eget kapital 1 632 1 653 2 015 976 456 670 1 041 1 886 3 359 5 153
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 198 0 0 0 0 203 327 831 1 152
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 131 0 69 45 15 145 181 388 485
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 658 1 706 1 726 1 930 1 169 1 271 2 723 3 241 5 319 5 906
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 3 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 658 1 706 1 724 1 910 1 169 1 271 1 219 1 405 1 756 1 181
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 373 339 - 69 45 70 184 266 418 331
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 214 142 496 779 278 215 800 436 734 1 457
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,81% -1,04% -9,74% 63,39% -8,03% -47,85% -13,24% -46,67% -10,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,37% -0,54% 18,01% 66,50% 46,71% 11,49% 66,19% 6,95% 8,54% 14,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,27% -0,53% 21,06% 33,98% 18,22% 6,06% 28,27% 4,66% 5,45% 12,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,94% 99,54% 100,00% 100,00% 100,00% 98,11% 98,79% 96,81% 99,54%
Rörelsekapital/omsättning 44,69% 43,02% 46,40% 37,64% 4,11% 2,60% 3,24% -17,55% -20,92% -31,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,24% 35,56% 30,26% 76,64% 22,15% -60,15% -48,99% -59,60% -33,94% -22,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 366,55% 474,49% 334,60% 826,26% 143,64% 135,48% 128,32% 27,82% 15,49% 24,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...