Visa allt om Möllemålarna AB
Visa allt om Möllemålarna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 724 4 203 3 876 3 300 2 554 3 690 3 321 2 918 2 764 2 472
Övrig omsättning 2 - - 84 - - - - 21 5
Rörelseresultat (EBIT) 197 -215 3 108 -111 193 22 61 -21 -86
Resultat efter finansnetto 195 -222 -6 100 -116 187 20 53 -31 -89
Årets resultat 188 -222 -2 75 -66 95 11 51 -31 -57
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 67 34 19 0 0 4 8 19 30 38
Omsättningstillgångar 686 645 1 013 885 681 746 671 572 592 391
Tillgångar 753 679 1 032 885 681 750 679 590 622 428
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 258 70 291 294 219 286 191 180 129 60
Obeskattade reserver 0 0 0 15 0 50 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 495 610 740 576 462 415 488 410 492 368
Skulder och eget kapital 753 679 1 032 885 681 750 679 590 622 428
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 357 309 290 274 235
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 340 1 662 1 617 1 228 1 236 893 638 887 870 785
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 537 617 589 505 446 469 376 430 453 399
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 726 4 203 3 876 3 384 2 554 3 690 3 321 2 918 2 785 2 477
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 6 5 5 5 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 745 701 646 660 511 738 830 584 553 494
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 382 381 366 340 298 320 353 334 345 313
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 211 -205 8 108 -107 197 32 71 7 -62
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,40% 8,44% 17,45% 29,21% -30,79% 11,11% 13,81% 5,57% 11,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,16% -31,66% 0,29% 12,20% -16,30% 25,73% 3,24% 10,34% -3,38% -19,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,29% -5,12% 0,08% 3,27% -4,35% 5,23% 0,66% 2,09% -0,76% -3,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,27% 70,19% 78,64% 73,48% 82,81% 71,82% 64,32% 83,96% 83,18% 83,45%
Rörelsekapital/omsättning 5,13% 0,83% 7,04% 9,36% 8,57% 8,97% 5,51% 5,55% 3,62% 0,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,26% 10,31% 28,20% 34,54% 32,16% 43,05% 28,13% 30,51% 20,74% 14,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,59% 105,74% 136,89% 153,65% 147,40% 179,76% 137,50% 139,51% 120,33% 106,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...