Visa allt om ULI-Team AB
Visa allt om ULI-Team AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 *
Nettoomsättning 5 485 5 328 896 1 219 351 894 906 1 212 1 200 997
Övrig omsättning 10 21 2 967 3 482 1 651 112 - - - 6
Rörelseresultat (EBIT) 308 724 -122 813 315 -122 -27 82 19 -121
Resultat efter finansnetto 306 722 -124 810 311 -122 -29 82 18 -123
Årets resultat 216 551 -122 590 220 -122 -22 71 18 -123
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 173 85 56 76 23 0 0 2 3 4
Omsättningstillgångar 1 270 1 379 782 1 445 542 283 355 524 569 -
Tillgångar 1 442 1 464 838 1 521 565 283 356 526 571 496
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 847 831 280 903 313 94 216 387 317 298
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 596 634 557 619 252 190 140 138 255 196
Skulder och eget kapital 1 442 1 464 838 1 521 565 283 356 526 571 496
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06 *
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 170 354 367 367
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 621 1 712 2 179 2 080 633 296 0 8 145 157
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 630 711 870 798 256 135 99 162 205 189
Utdelning till aktieägare 300 200 0 500 0 0 0 150 0 0
Omsättning 5 495 5 349 3 863 4 701 2 002 1 006 906 1 212 1 200 1 003
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 9 9 3 2 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 914 888 100 135 117 447 906 1 212 600 499
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 377 411 345 321 299 216 268 555 353 364
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 329 740 -113 817 317 -121 -26 83 20 -120
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,95% 494,64% -26,50% 247,29% -60,74% -1,32% -25,25% 1,00% 20,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,36% 49,52% -14,56% 53,52% 56,11% -43,11% -7,58% 15,97% 3,50% -24,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,62% 13,61% -13,62% 66,78% 90,31% -13,65% -2,98% 6,93% 1,67% -12,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,38% 76,18% 100,00% 100,00% 100,00% 56,49% 58,61% 74,17% 82,08% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,29% 13,98% 25,11% 67,76% 82,62% 10,40% 23,73% 31,85% 26,17% -19,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,74% 56,76% 33,41% 59,37% 55,40% 33,22% 60,67% 73,57% 55,52% 60,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 213,09% 217,51% 140,39% 233,44% 215,08% 148,95% 253,57% 379,71% 223,14% -

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-06: Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...