Visa allt om TGA Bygg & Konsult AB
Visa allt om TGA Bygg & Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 23 230 25 332 24 110 11 351 12 673 11 348 12 470 10 747 9 107 9 110
Övrig omsättning 33 13 24 1 22 - 110 7 11 9
Rörelseresultat (EBIT) 778 610 519 207 143 285 400 352 316 253
Resultat efter finansnetto 817 609 551 241 170 300 408 355 344 259
Årets resultat 550 475 424 212 133 180 207 211 178 132
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 126 129 195 295 124 70 97 61 22 31
Omsättningstillgångar 3 796 2 840 5 421 2 588 2 645 2 806 2 324 2 999 2 501 1 727
Tillgångar 3 922 2 969 5 616 2 883 2 770 2 877 2 421 3 060 2 523 1 758
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 003 953 878 654 592 659 680 598 487 370
Obeskattade reserver 450 350 357 354 392 411 361 254 197 109
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 469 1 665 4 381 1 875 1 786 1 806 1 381 2 208 1 839 1 280
Skulder och eget kapital 3 922 2 969 5 616 2 883 2 770 2 877 2 421 3 060 2 523 1 758
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - 0 457 553 612 429 451 356 494
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 679 3 180 2 322 2 090 1 880 2 250 1 966 1 489 1 165
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 379 1 176 998 992 898 199 884 741 760
Utdelning till aktieägare 500 500 400 200 150 200 200 125 100 60
Omsättning 23 263 25 345 24 134 11 352 12 695 11 348 12 580 10 754 9 118 9 119
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 11 11 10 10 9 9 8 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 936 2 303 2 192 1 135 1 267 1 261 1 386 1 343 1 301 1 518
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 462 472 404 372 368 385 413 431 389 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 810 653 564 250 182 312 424 369 325 262
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,30% 5,07% 112,40% -10,43% 11,68% -9,00% 16,03% 18,01% -0,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,91% 20,55% 9,83% 8,32% 6,14% 10,43% 16,85% 11,60% 13,63% 14,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,53% 2,41% 2,29% 2,11% 1,34% 2,64% 3,27% 3,30% 3,78% 2,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,09% 28,75% 26,05% 44,53% 37,84% 41,91% 40,52% 42,24% 39,77% 36,38%
Rörelsekapital/omsättning 5,71% 4,64% 4,31% 6,28% 6,78% 8,81% 7,56% 7,36% 7,27% 4,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,52% 41,29% 20,59% 32,26% 31,80% 33,43% 39,08% 25,66% 24,92% 25,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,75% 170,57% 123,74% 138,03% 148,10% 155,37% 168,28% 135,82% 136,00% 134,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...