Visa allt om NetOnNet AB
Visa allt om NetOnNet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 4 915 192 5 054 256 4 006 911 3 756 022 3 290 507 2 289 111 2 764 573 2 268 434 2 191 575 1 867 894
Övrig omsättning 7 820 6 955 3 165 - 7 091 1 276 1 089 2 370 4 271 620
Rörelseresultat (EBIT) 2 879 76 700 79 813 116 380 67 910 25 880 40 431 -92 017 7 589 43 063
Resultat efter finansnetto -4 474 83 120 84 492 114 122 65 356 23 643 38 518 -98 130 7 363 43 682
Årets resultat 4 136 64 780 25 983 53 732 37 329 17 220 48 428 -86 787 -1 145 29 865
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 194 578 136 047 69 171 58 960 59 018 69 486 76 218 59 160 63 383 54 410
Omsättningstillgångar 1 083 971 1 135 075 804 540 622 207 550 237 664 361 559 927 437 870 470 641 365 338
Tillgångar 1 278 549 1 271 122 873 711 681 167 609 255 733 847 636 145 497 030 534 024 419 748
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 288 642 261 860 157 002 188 759 174 950 143 171 124 947 73 730 153 782 161 014
Obeskattade reserver 52 144 63 876 52 144 40 144 17 184 0 0 0 11 482 2 825
Avsättningar (tkr) 12 990 29 017 13 006 12 348 11 658 14 283 16 179 24 196 5 595 5 156
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 924 773 916 369 651 559 439 916 405 463 576 393 495 019 399 104 363 165 250 753
Skulder och eget kapital 1 278 549 1 271 122 873 711 681 167 609 255 733 847 636 145 497 030 534 024 419 748
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD 2 975 3 233 3 233 4 157 3 203 1 468 4 343 7 272 2 498 3 560
Varav tantiem till styrelse & VD - 275 275 517 - 0 699 - - -
Löner till övriga anställda 277 849 208 729 187 514 177 873 167 573 101 883 124 253 139 658 114 458 91 456
Varav resultatlön till övriga anställda - - 2 195 - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 107 238 80 200 64 309 45 976 41 627 29 348 38 771 44 125 34 272 29 928
Utdelning till aktieägare 0 0 0 60 000 40 000 0 0 0 6 041 18 122
Omsättning 4 923 012 5 061 211 4 010 076 3 756 022 3 297 598 2 290 387 2 765 662 2 270 804 2 195 846 1 868 514
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 640 569 489 461 452 411 310 360 314 266
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 680 8 883 8 194 8 148 7 280 5 570 8 918 6 301 6 980 7 022
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 617 508 533 493 476 329 553 532 511 486
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 35 546 94 923 94 176 135 364 89 114 39 874 61 793 -61 207 28 727 61 212
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,75% 26,14% 6,68% 14,15% 43,75% - 21,87% 3,51% 17,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,28% 6,79% 9,77% 17,12% 11,29% 3,63% 6,73% -19,18% 1,49% 10,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,07% 1,71% 2,13% 3,11% 2,09% 1,16% 1,55% -4,20% 0,36% 2,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,01% 12,39% 14,46% 16,06% 18,56% 17,42% 19,50% 19,05% 20,89% 21,93%
Rörelsekapital/omsättning 3,24% 4,33% 3,82% 4,85% 4,40% 3,84% 2,35% 1,71% 4,90% 6,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,76% 24,52% 22,62% 32,31% 30,92% 19,51% 19,64% 14,83% 30,38% 38,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 26,05% 46,62% 49,12% 47,66% 49,59% 43,87% 46,68% 29,82% 42,38% 45,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...