Visa allt om AB Thorson Information
Visa allt om AB Thorson Information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 362 664 664 1 051 1 026 1 574 1 200 898 1 549 338
Övrig omsättning 3 - 5 - - - - - - 49
Rörelseresultat (EBIT) -20 -5 -366 -20 -168 304 -115 23 -168 -2
Resultat efter finansnetto -325 250 -27 342 -639 550 400 364 -944 412
Årets resultat -294 200 -27 332 -336 388 452 397 -798 767
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 405 1 793 2 864 2 096 3 414 3 580 3 134 2 859 3 306
Omsättningstillgångar 2 266 2 224 354 1 161 686 746 521 482 276 255
Tillgångar 2 266 2 630 2 147 4 025 2 781 4 160 4 101 3 616 3 135 3 560
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 967 1 626 1 426 1 553 1 365 1 911 1 643 1 291 894 1 806
Obeskattade reserver 0 30 0 0 0 356 265 317 396 554
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 177 1 628 701 1 102 1 555 1 371 1 108 861
Kortfristiga skulder 1 299 974 544 844 716 790 638 637 737 340
Skulder och eget kapital 2 266 2 630 2 147 4 025 2 781 4 160 4 101 3 616 3 135 3 560
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 405 390 515 0 650 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 180 134 360 362 30 20 20 316 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 43 136 237 184 294 193 256 100 396 8
Utdelning till aktieägare 158 365 0 0 0 100 0 0 0 114
Omsättning 365 664 669 1 051 1 026 1 574 1 200 898 1 549 387
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 1 1 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 181 332 332 1 051 1 026 1 574 1 200 898 775 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 114 139 301 555 678 611 795 416 534 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -20 8 -355 -4 -141 335 -81 57 -134 21
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -45,48% 0,00% -36,82% 2,44% -34,82% 31,17% 33,63% -42,03% 358,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,88% 10,87% 1,07% 9,71% -6,04% 14,88% 11,19% 12,17% -1,63% 45,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,52% 43,07% 3,46% 37,20% -16,37% 39,33% 38,25% 49,00% -3,29% 481,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,45% 72,14% 81,02% 80,78% 80,70% 80,69% 80,42% 79,96% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 267,13% 188,25% -28,61% 30,16% -2,92% -2,80% -9,75% -17,26% -29,76% -25,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,67% 62,71% 66,42% 38,58% 49,08% 52,24% 44,83% 42,01% 37,61% 61,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 174,44% 228,34% 65,07% 137,56% 95,81% 94,43% 81,66% 75,67% 37,45% 75,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...