Visa allt om INSAN AB
Visa allt om INSAN AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 377 1 547 541 1 173 1 388 1 439 1 251 904 1 337 1 653
Övrig omsättning - 68 - - - 60 - 76 15 -
Rörelseresultat (EBIT) 567 362 10 124 214 234 214 -1 82 204
Resultat efter finansnetto 559 419 13 128 225 240 217 4 96 9
Årets resultat 344 226 21 96 118 127 116 22 47 -11
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 10 10 10 10 101 16 27 34 55
Omsättningstillgångar 1 892 1 572 1 004 1 106 1 119 861 864 931 1 105 1 214
Tillgångar 1 902 1 582 1 014 1 116 1 129 962 880 958 1 139 1 269
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 206 862 635 614 518 401 474 608 786 739
Obeskattade reserver 417 311 200 219 219 160 99 44 72 46
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 279 409 178 283 391 402 308 306 281 484
Skulder och eget kapital 1 902 1 582 1 014 1 116 1 129 962 880 958 1 139 1 269
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 442 423 389 329 431 572
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 204 111 459 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 201 111 257 255 247 243 226 261 309
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 200 250 200 0
Omsättning 1 377 1 615 541 1 173 1 388 1 499 1 251 980 1 352 1 653
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 377 1 547 541 1 173 1 388 1 439 1 251 904 1 337 827
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 344 767 228 734 706 704 643 561 748 463
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 567 362 10 124 215 239 225 16 103 224
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,99% 185,95% -53,88% -15,49% -3,54% 15,03% 38,38% -32,39% -19,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,81% 29,14% 1,28% 11,38% 19,84% 24,95% 24,55% 0,42% 8,60% 16,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 43,94% 29,80% 2,40% 10,83% 16,14% 16,68% 17,27% 0,44% 7,33% 12,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,35% 97,87% 99,82% 99,74% 91,86% 94,44% 99,04% 94,80% 94,76% 97,58%
Rörelsekapital/omsättning 117,14% 75,18% 152,68% 70,16% 52,45% 31,90% 44,44% 69,14% 61,63% 44,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,51% 69,82% 78,01% 70,32% 60,18% 53,94% 62,15% 66,85% 73,56% 60,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 673,48% 380,68% 535,96% 383,39% 285,42% 212,19% 276,30% 296,41% 380,07% 246,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...