Visa allt om Åhmans Bilvård & Motorcentral AB
Visa allt om Åhmans Bilvård & Motorcentral AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Nettoomsättning 0 140 0 992 1 314 1 278 1 322 1 288 1 198 1 090
Övrig omsättning - 19 5 41 - - - - - 9
Rörelseresultat (EBIT) -181 -79 -5 -416 -32 -35 10 98 35 -34
Resultat efter finansnetto -182 -84 -5 -249 -27 -53 9 74 12 -61
Årets resultat -182 -84 -5 -249 -19 -3 25 54 20 0
Balansräkningar (tkr)
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 129 0 2 747 824 559 629 704 639
Omsättningstillgångar -9 -2 54 199 145 232 169 234 257 186
Tillgångar -9 127 54 201 892 1 056 728 863 962 825
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -212 -30 54 59 308 326 355 355 301 281
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 8 59 77 78 95
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 115 0 0 292 405 73 182 355 240
Kortfristiga skulder 203 43 0 141 292 315 241 249 228 209
Skulder och eget kapital -9 127 54 201 892 1 056 728 863 962 825
Löner & utdelning (tkr)
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
2005-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 244 289 211 253 270 253 208
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 141 215 340 318 265 195 244
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 174 198 208 220 200 186 188
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0
Omsättning 0 159 5 1 033 1 314 1 278 1 322 1 288 1 198 1 099
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 496 657 639 661 644 599 545
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 282 357 381 397 368 320 321
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -167 -79 -5 -346 105 35 80 174 111 51
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% - -100,00% -24,51% 2,82% -3,33% 2,64% 7,51% 9,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -62,20% - -111,94% -0,11% -3,31% 4,26% 11,36% 3,64% -4,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -56,43% - -22,68% -0,08% -2,74% 2,34% 7,61% 2,92% -3,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 63,57% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - -32,14% - 5,85% -11,19% -6,49% -5,45% -1,16% 2,42% -2,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2 355,56% -23,62% 100,00% 29,35% 34,53% 31,42% 54,60% 47,56% 37,13% 42,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. -4,43% -4,65% - 141,13% 49,66% 73,65% 70,12% 93,98% 112,72% 89,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...