Visa allt om Bygg och Miljö Produktion i Linköping AB
Visa allt om Bygg och Miljö Produktion i Linköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04 2004-04 2003-04
Nettoomsättning 0 0 296 761 26 9 690 46 076 64 754 118 402 79 253
Övrig omsättning - - - - - - - - 66 79
Rörelseresultat (EBIT) -125 -226 263 677 0 488 101 960 -1 350 -104
Resultat efter finansnetto 228 -226 1 263 683 0 500 74 912 -1 307 -94
Årets resultat 228 -226 1 194 491 0 360 74 912 -1 006 2
Balansräkningar (tkr)
2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04 2004-04 2003-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 100 100 100 0 0 0 735 835 1 163
Omsättningstillgångar 547 300 1 662 1 575 1 000 1 030 4 764 5 553 26 545 53 535
Tillgångar 547 400 1 762 1 675 1 000 1 030 4 764 6 288 27 379 54 699
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 535 307 1 727 1 022 531 901 541 467 -444 561
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 296 11 1 236 1 537
Kortfristiga skulder 12 93 36 652 469 129 2 926 5 809 26 589 52 300
Skulder och eget kapital 547 400 1 762 1 675 1 000 1 030 4 764 6 288 27 379 54 699
Löner & utdelning (tkr)
2012-04 2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
2005-04
2004-04
2003-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 375 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 6 489 8 027 14 299 14 433
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 2 665 3 568 6 248 5 633
Utdelning till aktieägare 0 0 1 193 490 0 370 0 0 0 0
Omsättning 0 0 296 761 26 9 690 46 076 64 754 118 468 79 332
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 23 32 56 55
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 2 003 2 024 2 114 1 441
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 439 393 384 377
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -125 -226 263 677 0 488 101 1 060 -979 259
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -61,10% 2 826,92% -99,73% -78,97% -28,84% -45,31% 49,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 71,68% 40,72% 0,00% 48,74% 2,50% 15,31% -4,61% -0,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 426,69% 89,62% 0,00% 5,18% 0,26% 1,49% -1,07% -0,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% 20,28% 31,32% 46,06% 42,36% 12,24%
Rörelsekapital/omsättning - - 549,32% 121,29% 2 042,31% 9,30% 3,99% -0,40% -0,04% 1,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,81% 76,75% 98,01% 61,01% 53,10% 87,48% 11,36% 7,43% -1,62% 1,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 558,33% 322,58% 4 616,67% 241,56% 213,22% 798,45% 140,05% 66,62% 44,51% 28,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...