Visa allt om Cykelkillarna i Sverige AB
Visa allt om Cykelkillarna i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 346 168 0 0 0 6 306 8 090 8 946 8 964 8 364
Övrig omsättning - 18 - 3 - 398 234 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -953 43 -8 -27 -9 220 -455 59 -149 -63
Resultat efter finansnetto -974 43 -8 -27 -7 211 -508 37 -181 -106
Årets resultat -974 33 -8 -27 -7 207 -508 37 -181 -106
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 0 0 0 0 0 42 79 158 250
Omsättningstillgångar 959 120 29 27 52 57 544 624 577 520
Tillgångar 1 004 120 29 27 52 57 585 703 735 770
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -926 48 14 22 49 56 -474 34 -3 178
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 944 0 0 0 0 0 0 103 171 205
Kortfristiga skulder 985 72 14 5 3 1 1 059 566 567 386
Skulder och eget kapital 1 004 120 29 27 52 57 585 703 735 770
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 216 116 163 188
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 606 0 - - 0 689 830 803 605 527
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 188 0 - - 0 219 273 243 258 252
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 346 186 0 3 0 6 704 8 324 8 946 8 964 8 364
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 0 - 0 0 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 173 - - - - 1 577 2 023 2 237 2 241 2 091
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 398 - - - - 229 305 291 257 244
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -948 43 -8 -27 -9 220 -417 120 -14 37
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1 296,43% - - - -100,00% -22,05% -9,57% -0,20% 7,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -94,92% 35,83% - - - 385,96% -77,78% 8,39% -20,27% -8,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -40,62% 25,60% - - - 3,49% -5,62% 0,66% -1,66% -0,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,55% 100,00% - - - 27,88% 23,98% 28,87% 23,88% 26,18%
Rörelsekapital/omsättning -1,11% 28,57% - - - 0,89% -6,37% 0,65% 0,11% 1,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -92,23% 40,00% 48,28% 81,48% 94,23% 98,25% -81,03% 4,84% -0,41% 23,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 7,11% 166,67% 207,14% 540,00% 1 733,33% 5 700,00% 17,85% 41,17% 36,16% 40,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...