Visa allt om Professional Television Scandinavia Aktiebolag
Visa allt om Professional Television Scandinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 15 984 20 686 32 931 31 460 29 879 19 724 6 525 21 685 15 834 21 882
Övrig omsättning 392 329 - 221 200 98 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -257 -661 13 1 439 1 346 918 630 815 -7 757
Resultat efter finansnetto -269 -692 43 1 441 1 364 879 639 813 15 793
Årets resultat -139 19 152 521 733 456 467 595 4 417
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 238 238 107 0 7 16 47 60 131 179
Omsättningstillgångar 2 553 3 795 7 556 7 928 7 082 5 430 6 481 6 926 4 813 6 589
Tillgångar 2 791 4 033 7 663 7 928 7 088 5 446 6 528 6 986 4 945 6 767
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 524 1 663 2 844 2 692 2 171 1 438 1 382 3 155 2 891 3 186
Obeskattade reserver 0 130 841 1 041 788 436 200 200 200 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 307 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 267 2 240 3 977 4 195 4 129 3 499 4 945 3 324 1 853 3 380
Skulder och eget kapital 2 791 4 033 7 663 7 928 7 088 5 446 6 528 6 986 4 945 6 767
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 162 510 630 769
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 2 780 3 252 2 835 2 654 2 645 583 1 589 1 511 1 579
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 118 1 335 1 191 1 112 1 142 360 872 836 963
Utdelning till aktieägare 0 0 1 200 0 0 0 400 2 240 0 0
Omsättning 16 376 21 015 32 931 31 681 30 079 19 822 6 525 21 685 15 834 21 882
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 6 7 7 7 6 6 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 996 3 448 4 704 4 494 4 268 3 287 1 088 4 337 3 167 4 376
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 549 643 648 571 533 652 189 614 614 680
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -257 -661 13 1 446 1 355 949 644 879 60 819
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,73% -37,18% 4,68% 5,29% 51,49% 202,28% - 36,95% -27,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,03% -16,19% 0,78% 18,42% 19,53% 17,21% 9,80% 11,77% 0,65% 12,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,58% -3,16% 0,18% 4,64% 4,63% 4,75% 9,81% 3,79% 0,20% 3,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,85% 23,29% 22,66% 24,69% 24,20% 35,21% 35,63% 28,18% 31,62% 27,87%
Rörelsekapital/omsättning 8,05% 7,52% 10,87% 11,87% 9,88% 9,79% 23,54% 16,61% 18,69% 14,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,60% 43,75% 45,67% 44,20% 38,82% 32,31% 23,43% 47,27% 61,38% 49,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,73% 114,64% 162,66% 141,48% 132,96% 128,09% 101,21% 170,46% 180,90% 139,08%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...