Visa allt om Läkarhuset Dr J. Eriksson Aktiebolag
Visa allt om Läkarhuset Dr J. Eriksson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 186 2 919 3 143 2 994 3 185 3 323 3 206 3 254 3 281 3 194
Övrig omsättning - - - - - - - 1 4 2
Rörelseresultat (EBIT) -47 347 546 430 759 742 655 762 629 684
Resultat efter finansnetto -70 353 551 440 749 723 629 738 578 629
Årets resultat -70 269 430 491 481 529 456 539 354 395
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 191 2 231 2 272 2 312 2 366 2 420 2 474 2 512 2 530 2 658
Omsättningstillgångar 417 936 1 032 868 912 997 949 1 562 1 223 972
Tillgångar 2 608 3 167 3 304 3 180 3 278 3 417 3 423 4 074 3 753 3 630
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 018 2 288 2 420 2 290 2 199 2 118 1 889 2 432 2 013 1 759
Obeskattade reserver 419 419 419 421 617 534 541 541 541 475
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 5 229 625 671 714 746
Kortfristiga skulder 170 460 465 469 457 536 368 432 485 651
Skulder och eget kapital 2 608 3 167 3 304 3 180 3 278 3 417 3 423 4 074 3 753 3 630
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 940 863 770 744 722
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 552 1 503 1 434 1 424 459 446 441 428 409
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 317 268 297 282 283 288 401 501 502
Utdelning till aktieägare 0 200 400 300 400 400 100 1 000 120 100
Omsättning 2 186 2 919 3 143 2 994 3 185 3 323 3 206 3 255 3 285 3 196
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 729 730 786 998 796 831 802 814 820 799
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 543 477 460 599 436 430 429 412 430 423
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -7 387 586 484 813 796 719 817 706 790
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,11% -7,13% 4,98% -6,00% -4,15% 3,65% -1,48% -0,82% 2,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,53% 11,15% 16,68% 13,84% 23,15% 21,83% 19,40% 19,12% 16,95% 18,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,83% 12,09% 17,53% 14,70% 23,83% 22,45% 20,71% 23,94% 19,38% 21,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,54% 91,26% 89,47% 89,48% 89,64% 89,71% 89,86% 89,92% 88,66% 91,52%
Rörelsekapital/omsättning 11,30% 16,31% 18,04% 13,33% 14,29% 13,87% 18,12% 34,73% 22,49% 10,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,91% 82,56% 83,14% 82,34% 80,96% 73,50% 66,83% 69,48% 64,02% 57,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 245,29% 190,65% 203,66% 168,44% 183,37% 172,39% 242,66% 341,20% 230,52% 136,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...