Visa allt om SWL Stålkonstruktioner AB
Visa allt om SWL Stålkonstruktioner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 47 198 38 072 29 144 38 731 43 752 45 502 46 517 46 778 34 750 79 651
Övrig omsättning 479 95 72 - 121 258 80 28 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 309 -1 440 -390 2 022 1 949 6 004 6 745 3 759 -1 053 19 318
Resultat efter finansnetto 1 308 -1 445 -390 2 018 1 945 6 012 6 678 3 585 -1 179 19 010
Årets resultat 1 317 4 81 3 160 1 489 4 482 3 917 2 056 53 9 925
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 502 414 562 554 836 1 429 3 899 4 963 6 227 7 417
Omsättningstillgångar 14 668 10 735 13 108 17 148 17 256 24 001 20 416 13 800 14 184 29 559
Tillgångar 15 170 11 148 13 670 17 702 18 092 25 429 24 315 18 763 20 411 36 976
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 946 1 629 1 625 4 544 2 884 5 795 5 213 3 295 1 239 11 186
Obeskattade reserver 4 888 5 281 6 742 7 272 9 350 9 345 9 445 8 032 7 275 8 652
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 701 0 0 0 0 1 348 1 774 2 716 3 510
Kortfristiga skulder 7 336 3 537 5 303 5 886 5 857 10 289 8 309 5 662 9 181 13 628
Skulder och eget kapital 15 170 11 148 13 670 17 702 18 092 25 429 24 315 18 763 20 411 36 976
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 366
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - 7 526 8 232 9 236 8 758 8 106 8 355 8 220 9 177
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 2 936 3 115 3 849 3 434 3 191 3 040 3 281 3 983
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 000 1 500 4 400 3 900 2 000 0 10 000
Omsättning 47 677 38 167 29 216 38 731 43 873 45 760 46 597 46 806 34 750 79 651
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 22 20 23 32 31 29 28 34 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 248 1 731 1 457 1 684 1 367 1 468 1 604 1 671 1 022 2 153
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 519 518 538 501 415 403 397 413 343 370
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 464 -1 280 -166 2 334 2 661 7 132 7 994 5 023 264 21 030
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,97% 30,63% -24,75% -11,48% -3,85% -2,18% -0,56% 34,61% -56,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,65% -12,92% -2,85% 11,48% 10,79% 23,73% 27,93% 20,04% -5,07% 52,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,78% -3,78% -1,34% 5,25% 4,46% 13,26% 14,60% 8,04% -2,98% 24,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,86% 44,74% 56,51% 54,50% 56,49% 59,85% 59,64% 53,49% 53,59% 57,69%
Rörelsekapital/omsättning 15,53% 18,91% 26,78% 29,08% 26,05% 30,13% 26,03% 17,40% 14,40% 20,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,55% 51,56% 50,36% 57,71% 56,25% 49,87% 50,07% 49,11% 32,34% 47,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,46% 131,44% 164,76% 227,05% 215,54% 183,15% 190,89% 128,05% 87,63% 181,19%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...