Visa allt om Aspiro AB
Visa allt om Aspiro AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 971 834 884 052 383 821 303 193 248 297 277 610 230 584 265 883 441 403 369 215
Övrig omsättning 25 441 16 18 030 5 319 5 550 2 290 18 027 5 021 16 629 11 604
Rörelseresultat (EBIT) -308 465 -307 663 -222 363 -83 668 -75 953 -131 284 -39 687 -139 726 -20 447 -238 142
Resultat efter finansnetto -312 325 -311 692 -239 433 -84 142 -82 886 -129 303 -39 984 -144 348 -19 776 -230 487
Årets resultat -312 325 -311 692 -239 531 -84 054 -82 392 -128 897 -41 158 -149 458 -13 672 -237 573
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 69 707 37 028 15 089 33 966 37 885 57 726 97 870 83 124 215 952 211 414
Omsättningstillgångar 169 625 530 926 207 116 124 829 122 568 172 894 148 354 205 142 187 814 201 888
Tillgångar 239 332 567 954 222 205 158 795 160 453 230 620 246 224 288 266 403 766 413 302
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -387 619 -84 330 -87 882 11 906 32 775 127 750 157 001 154 500 288 033 292 807
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 222 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 405 1 013 1 500 0 7 383 9 566
Kortfristiga skulder 626 951 652 284 310 087 146 889 127 273 101 857 87 723 133 544 108 350 110 259
Skulder och eget kapital 239 332 567 954 222 205 158 795 160 453 230 620 246 224 288 266 403 766 413 302
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 0 5 923 4 035 3 162 9 533 4 068 3 614 3 638 3 376
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 61 776 59 985 66 937 65 418 71 841 86 074 80 723 92 500 104 804 98 441
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 11 162 11 054 12 969 13 517 15 890 19 212 17 609 20 564 23 088 21 861
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 997 275 884 068 401 851 308 512 253 847 279 900 248 611 270 904 458 032 380 819
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 92 97 86 89 87 118 117 131 142 144
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 563 9 114 4 463 3 407 2 854 2 353 1 971 2 030 3 108 2 564
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 983 750 1 004 973 874 1 032 797 821 989 903
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -288 376 -293 789 -218 211 -78 520 -63 693 -83 466 -18 771 -51 360 31 -12 863
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,93% 130,33% 26,59% 22,11% -10,56% 20,39% -13,28% -39,76% 19,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -128,86% -54,17% -99,95% -52,43% -46,74% -56,01% -15,78% -48,02% -4,72% -55,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -31,74% -34,80% -57,86% -27,46% -30,21% -46,53% -16,85% -52,06% -4,32% -62,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,57% 30,01% 23,00% 28,39% 24,46% 41,32% 48,99% 62,07% 85,13% 83,40%
Rörelsekapital/omsättning -47,06% -13,73% -26,83% -7,28% -1,89% 25,59% 26,29% 26,93% 18,00% 24,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -161,96% -14,85% -39,55% 7,50% 20,43% 55,39% 63,76% 53,60% 71,34% 70,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 27,06% 81,39% 66,79% 84,98% 96,30% 169,74% 169,12% 153,61% 173,34% 183,10%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 752 784 85 292 5 895 11 414 11 975 9 177 20 248 56 683 111 530 116 117
Övrig omsättning 24 144 9 512 110 84 253 608 564 766 8 007 6 424
Rörelseresultat (EBIT) -230 708 -15 888 -14 314 -3 756 -2 240 -3 953 5 890 4 344 17 177 11 595
Resultat efter finansnetto -228 973 18 323 -184 086 -32 902 -45 965 -44 873 -39 627 -27 833 -20 262 -104 784
Årets resultat -228 973 18 323 -184 086 -32 902 -45 965 -44 873 -39 627 -42 833 -20 262 -124 784
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 416 595 353 621 52 481 64 442 73 493 109 157 125 827 125 846 171 130 201 434
Omsättningstillgångar 308 853 907 886 364 712 234 997 196 415 198 848 121 039 116 256 95 604 78 638
Tillgångar 725 448 1 261 507 417 193 299 439 269 908 308 005 246 866 242 102 266 734 280 072
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 279 901 508 874 150 267 195 776 167 572 213 537 158 293 178 863 221 696 241 958
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 135 135 135 135 135 310 310 310
Kortfristiga skulder 445 547 752 633 266 791 103 528 102 201 94 333 88 438 62 929 44 728 37 804
Skulder och eget kapital 725 448 1 261 507 417 193 299 439 269 908 308 005 246 866 242 102 266 734 280 072
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 319 656 1 021 458 843 838 588 509
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 865 1 219 1 545 2 655 3 501 3 762 3 958 4 040 4 288 5 398
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 308 839 883 1 637 1 941 1 664 1 844 2 426 1 990 2 579
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 776 928 94 804 6 005 11 498 12 228 9 785 20 812 57 449 119 537 122 541
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 6 6 7 9 10 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 752 784 42 646 2 948 1 902 1 996 1 311 2 250 5 668 12 392 14 515
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 548 1 033 1 216 720 924 813 665 673 737 1 029
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -211 639 -15 882 -14 270 -3 697 -2 082 -3 546 6 561 5 308 18 031 12 595
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 782,60% 1 346,85% -48,35% -4,68% 30,49% -54,68% -64,28% -49,18% -3,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -31,36% 1,52% -42,77% -7,97% -9,77% -13,56% 4,80% -11,49% -6,95% -31,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -30,22% 22,52% -3 026,99% -209,10% -220,13% -455,27% 58,47% -49,08% -16,61% -76,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 61,64% 100,00% 100,00% 97,41% 93,09% 97,66% 100,00% 53,47% 54,76%
Rörelsekapital/omsättning -18,16% 182,03% 1 661,09% 1 151,82% 786,76% 1 138,88% 161,01% 94,08% 45,62% 35,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,58% 40,34% 36,02% 65,38% 62,08% 69,33% 64,12% 73,88% 83,12% 86,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,32% 120,63% 136,70% 226,99% 192,19% 210,79% 136,86% 184,74% 213,75% 208,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...