Visa allt om Bahnhof AB (publ)

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 137 727 993 615 824 166 649 128 511 402 456 392 388 481 319 980
Övrig omsättning 5 088 6 409 4 157 1 627 1 884 5 100 4 607 3 276
Rörelseresultat (EBIT) 142 061 117 846 97 419 83 341 76 459 65 774 45 459 33 958
Resultat efter finansnetto 141 342 117 084 96 596 82 712 76 766 66 017 43 476 32 298
Årets resultat 98 191 86 371 71 113 64 541 60 320 51 886 35 484 25 653
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 333 905 290 065 251 583 205 210 126 448 97 039 94 756 88 312
Omsättningstillgångar 441 886 370 155 269 180 254 584 219 141 150 869 120 823 88 959
Tillgångar 775 791 660 220 520 763 459 794 345 589 247 908 215 579 177 271
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 328 125 283 357 224 412 189 156 140 525 108 451 63 242 32 549
Minoritetsintressen 0 0 6 038 4 471 38 11 0 0
Avsättningar (tkr) 39 760 30 627 24 202 17 800 13 950 9 557 7 216 6 470
Långfristiga skulder 1 961 6 512 4 390 11 234 1 778 0 15 876 21 501
Kortfristiga skulder 405 945 339 724 261 721 237 133 189 298 129 889 129 245 116 751
Skulder och eget kapital 775 791 660 220 520 763 459 794 345 589 247 908 215 579 177 271
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 316 323 387 1 032 1 474 1 621 2 520 3 163
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 89 878 78 171 66 258 48 584 41 425 35 393 37 826 32 085
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 32 821 28 664 24 069 17 092 14 002 12 039 12 688 11 442
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 142 815 1 000 024 828 323 650 755 513 286 461 492 393 088 323 256
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 265 241 199 147 122 106 109 117
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 293 4 123 4 142 4 416 4 192 4 306 3 564 2 735
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 479 458 469 454 483 473 497 411
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 182 919 150 055 121 642 108 079 95 067 83 307 61 269 49 202
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,50% 20,56% 26,97% 26,93% 12,05% 17,48% 21,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,33% 17,88% 18,75% 18,18% 22,31% 27,01% 21,16% 19,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,50% 11,88% 11,85% 12,88% 15,08% 14,67% 11,74% 10,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,16% 3,06% 0,91% 2,69% 5,84% 4,60% -2,17% -8,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,30% 42,92% 43,09% 41,14% 40,66% 43,75% 29,34% 18,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,13% 107,02% 101,29% 107,16% 115,46% 115,81% 93,41% 75,56%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 1 090 520 495 214 424 654 303 087 231 011 210 755 180 700 162 068 237 164 187 547
Övrig omsättning 128 - - - - - - - 36 867 6
Rörelseresultat (EBIT) 126 128 113 010 110 207 66 209 47 427 44 276 24 633 9 155 35 417 16 204
Resultat efter finansnetto 125 797 111 129 107 961 78 946 71 601 44 979 23 605 1 094 34 878 15 199
Årets resultat 62 367 63 474 60 672 50 537 46 870 26 804 10 724 -5 292 18 417 7 042
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 381 720 296 597 265 189 214 646 125 062 97 081 114 409 109 809 118 656 64 681
Omsättningstillgångar 343 371 209 534 196 587 138 574 70 512 73 821 60 176 46 775 61 122 46 340
Tillgångar 725 091 506 131 461 776 353 220 195 574 170 902 174 585 156 584 179 778 111 021
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 161 305 152 720 124 204 98 491 79 378 61 547 40 796 27 731 34 112 10 126
Obeskattade reserver 180 310 137 010 110 010 80 910 62 750 42 780 32 800 24 600 19 300 9 500
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 50 000 85 778 64 445 0 0 15 876 21 501 20 338 15 900
Kortfristiga skulder 383 476 166 401 141 784 109 374 53 446 66 575 85 113 82 752 106 028 75 496
Skulder och eget kapital 725 091 506 131 461 776 353 220 195 574 170 902 174 585 156 584 179 778 111 021
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 316 323 387 411 438 547 1 192 2 174 3 038 1 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 89 878 78 171 66 258 46 098 29 502 24 474 26 263 24 363 23 268 18 963
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 32 821 28 664 24 069 16 298 10 117 8 719 9 091 9 056 8 370 6 967
Utdelning till aktieägare 59 160 53 783 34 959 34 959 32 270 29 580 15 667 5 222 4 700 3 500
Omsättning 1 090 648 495 214 424 654 303 087 231 011 210 755 180 700 162 068 274 031 187 553
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 265 241 199 130 69 59 59 72 73 63
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 115 2 055 2 134 2 331 3 348 3 572 3 063 2 251 3 249 2 977
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 478 457 468 493 604 582 633 509 487 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 167 464 137 988 128 106 84 376 64 414 61 037 39 774 20 387 46 566 25 328
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 120,21% 16,62% 40,11% 31,20% 9,61% 16,63% 11,50% -31,66% 26,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,46% 22,35% 23,89% 22,76% 36,69% 26,84% 14,75% 1,84% 20,01% 14,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,61% 22,85% 25,98% 26,52% 31,06% 21,76% 14,25% 1,77% 15,17% 8,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,68% 8,71% 12,91% 9,63% 7,39% 3,44% -13,80% -22,20% -18,93% -15,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,64% 51,29% 45,48% 45,75% 65,61% 55,54% 37,21% 29,29% 26,89% 15,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,78% 121,97% 135,78% 126,27% 131,93% 110,88% 70,70% 56,52% 57,65% 61,38%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...