Visa allt om Städ & Maskin Centralen i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 52 602 59 051 37 693 49 900 73 432 73 853 47 726 35 835 34 423 28 149
Övrig omsättning 123 188 120 14 982 2 149 2 339 3 272 9 1 287
Rörelseresultat (EBIT) 8 185 9 124 9 571 18 331 25 794 25 198 16 954 14 501 11 716 9 250
Resultat efter finansnetto 8 483 9 124 9 570 18 330 25 792 25 049 17 057 14 701 11 852 9 346
Årets resultat 6 727 7 156 7 498 14 281 20 079 19 478 13 280 17 892 7 004 5 141
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 121 17 187 9 082 9 116 3 009 2 879 3 006 14 179 146 152
Omsättningstillgångar 26 632 41 917 40 190 39 285 52 516 43 134 31 135 15 237 26 663 20 434
Tillgångar 42 753 59 103 49 272 48 400 55 525 46 013 34 142 29 415 26 810 20 585
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 454 15 728 8 572 15 074 20 793 19 713 13 435 18 155 7 264 6 409
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 8 268 5 418
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 700 28 700 28 700 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 599 14 676 12 000 33 326 34 732 26 300 20 707 11 260 11 278 8 758
Skulder och eget kapital 42 753 59 103 49 272 48 400 55 525 46 013 34 142 29 415 26 810 20 585
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 22 123 16 255 15 849 12 921
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - - - 7 338 5 335 7 473 4 756
Utdelning till aktieägare 0 0 0 14 000 20 000 19 000 13 200 18 000 7 000 6 150
Omsättning 52 725 59 239 37 813 49 914 74 414 76 002 50 065 39 107 34 432 29 436
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 70 70 70 95 150 150 86 65 64 48
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 751 844 538 525 490 492 555 551 538 586
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 385 350 330 296 296 314 345 334 316 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 250 9 193 9 605 18 365 25 823 25 213 16 970 14 531 11 746 9 282
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,92% 56,66% -24,46% -32,05% -0,57% 54,74% 33,18% 4,10% 22,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,85% 15,44% 19,42% 37,87% 46,46% 54,77% 49,97% 50,00% 44,21% 45,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,13% 15,45% 25,39% 36,74% 35,13% 34,13% 35,75% 41,04% 34,43% 33,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,85% 67,61% 91,75% 96,46% 96,67% 97,42% 96,55% 95,63% 96,06% 95,34%
Rörelsekapital/omsättning 34,28% 46,13% 74,79% 11,94% 24,22% 22,79% 21,85% 11,10% 44,69% 41,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,52% 26,61% 17,40% 31,14% 37,45% 42,84% 39,35% 61,72% 51,15% 50,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 309,42% 285,30% 334,92% 117,82% 151,04% 163,89% 150,24% 135,20% 235,60% 233,16%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!