Visa allt om VIKANTAK AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 11 540 12 379 9 452 12 481 13 392 10 836 12 854 16 319 15 755 12 145
Övrig omsättning 20 75 - 17 10 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 227 1 060 -487 217 2 116 628 2 310 2 993 2 385 2 352
Resultat efter finansnetto 1 213 1 054 -520 203 2 144 736 2 416 3 113 2 454 2 353
Årets resultat 564 452 -96 4 1 233 3 151 1 567 1 812 1 324 1 276
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 392 1 704 2 011 1 079 234 114 60 116 59 58
Omsättningstillgångar 2 231 1 623 2 275 3 250 5 246 9 788 11 241 10 675 9 333 6 576
Tillgångar 4 622 3 327 4 286 4 328 5 480 9 903 11 301 10 791 9 391 6 634
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 454 1 890 1 438 1 535 1 531 8 048 5 896 5 329 4 017 3 093
Obeskattade reserver 415 169 0 424 557 0 3 324 2 933 2 309 1 677
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 89 384 457 451 361 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 665 884 2 392 1 919 3 032 1 855 2 080 2 529 3 065 1 865
Skulder och eget kapital 4 622 3 327 4 286 4 328 5 480 9 903 11 301 10 791 9 391 6 634
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 477
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 150 2 649 2 990 3 100 2 810 2 194
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 1 138 1 109 1 432 1 858 1 747 1 456
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 500 1 000 1 000 500 400
Omsättning 11 560 12 454 9 452 12 498 13 402 10 836 12 854 16 319 15 755 12 145
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 8 10 8 7 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 923 2 063 1 182 1 248 1 674 1 548 1 607 2 040 1 969 1 518
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 660 533 470 517 557 553 561 646 592 534
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 254 1 088 -458 245 2 146 647 2 333 3 025 2 407 2 377
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,78% 30,97% -24,27% -6,80% 23,59% -15,70% -21,23% 3,58% 29,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,55% 32,13% -10,85% 5,06% 39,18% 7,45% 21,40% 28,88% 26,13% 35,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,63% 8,64% -4,92% 1,75% 16,03% 6,81% 18,81% 19,09% 15,58% 19,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,61% 38,39% 41,64% 49,17% 55,71% 49,72% 60,30% 56,98% 52,53% 63,22%
Rörelsekapital/omsättning 4,90% 5,97% -1,24% 10,66% 16,53% 73,21% 71,27% 49,92% 39,78% 38,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,10% 60,77% 33,55% 43,11% 35,87% 81,27% 75,11% 69,42% 60,90% 65,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,29% 167,87% 91,93% 162,12% 165,93% 508,57% 522,07% 411,23% 286,13% 326,76%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...