Visa allt om YTAAB AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 50 007 39 352 35 209 31 564 26 373 19 520 16 420 13 857 14 420 13 025
Övrig omsättning 134 1 143 510 490 517 379 105 100 194 45
Rörelseresultat (EBIT) 4 349 2 962 2 882 2 816 2 532 2 055 188 241 480 1 588
Resultat efter finansnetto 3 984 2 888 2 832 2 753 2 464 1 973 93 134 406 1 450
Årets resultat 1 903 3 693 1 702 1 360 1 221 872 101 0 53 586
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 707 7 431 8 147 7 090 6 774 5 575 4 336 4 448 4 974 3 391
Omsättningstillgångar 12 094 11 465 8 899 8 554 8 031 4 821 3 226 3 669 3 185 4 348
Tillgångar 22 800 18 896 17 046 15 644 14 806 10 396 7 562 8 117 8 159 7 739
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 748 3 846 2 153 2 550 2 290 1 869 1 097 1 096 1 196 1 343
Obeskattade reserver 5 146 3 503 5 431 4 812 3 873 3 003 2 160 2 195 2 082 1 745
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 984 2 446 2 757 1 796 2 159 1 575 857 1 469 1 526 970
Kortfristiga skulder 9 922 9 102 6 706 6 486 6 483 3 948 3 448 3 357 3 355 3 681
Skulder och eget kapital 22 800 18 896 17 046 15 644 14 806 10 396 7 562 8 117 8 159 7 739
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 362
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 6 597 5 844 5 056 4 743 4 699 3 464
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 2 577 2 239 2 010 1 958 1 817 1 462
Utdelning till aktieägare 800 2 000 2 000 2 100 1 100 800 100 100 100 200
Omsättning 50 141 40 495 35 719 32 054 26 890 19 899 16 525 13 957 14 614 13 070
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 21 21 20 20 17 16 15 15 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 273 1 874 1 677 1 578 1 319 1 148 1 026 924 961 1 002
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 561 588 537 525 463 484 447 456 439 411
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 105 4 544 4 244 4 126 3 768 3 087 1 192 1 122 1 254 2 305
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,08% 11,77% 11,55% 19,68% 35,11% 18,88% 18,50% -3,90% 10,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,91% 15,68% 16,91% 18,00% 17,10% 19,77% 2,51% 3,04% 5,88% 20,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,17% 7,53% 8,19% 8,92% 9,60% 10,53% 1,16% 1,78% 3,33% 12,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,80% 51,69% 55,76% 57,17% 60,28% 71,61% 67,36% 74,76% 71,39% 73,88%
Rörelsekapital/omsättning 4,34% 6,00% 6,23% 6,55% 5,87% 4,47% -1,35% 2,25% -1,18% 5,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,04% 34,81% 37,48% 40,29% 35,87% 40,51% 36,79% 33,43% 33,47% 33,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,11% 123,01% 129,06% 128,25% 119,77% 116,11% 84,43% 102,80% 89,60% 115,62%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...