Visa allt om Outline i Sverige AB
Visa allt om Outline i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 48 703 268 321 275 447 265 630 304 251 312 879 336 643 340 499 322 111
Övrig omsättning 176 63 66 3 009 1 879 1 677 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 176 7 728 26 891 20 006 10 660 41 852 60 801 55 992 18 213 35 894
Resultat efter finansnetto 176 7 831 27 044 20 405 11 027 42 355 61 092 55 977 18 074 35 973
Årets resultat 0 62 4 15 860 7 815 31 152 44 924 44 046 12 992 28 050
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 5 541 530 2 683 7 067 7 544 8 026 13 603 14 601
Omsättningstillgångar 22 660 31 626 77 458 92 044 88 372 72 991 110 225 114 418 66 411 77 323
Tillgångar 22 665 31 631 77 999 92 574 91 055 80 058 117 769 122 444 80 014 91 924
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 526 18 525 18 463 18 459 14 312 14 314 14 082 14 940 15 114 15 442
Obeskattade reserver 0 0 49 40 41 0 0 0 3 911 4 009
Avsättningar (tkr) 0 0 2 839 3 470 3 435 2 237 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 139 13 106 56 648 70 605 73 267 63 507 103 687 107 504 60 989 72 473
Skulder och eget kapital 22 665 31 631 77 999 92 574 91 055 80 058 117 769 122 444 80 014 91 924
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 538 861 980 913 671 1 837 347
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 7 944 8 407 7 837 7 518 8 991 16 434 22 601 22 002
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 3 353 3 658 3 697 3 499 4 217 5 628 9 250 9 263
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 176 48 766 268 387 278 456 267 509 305 928 312 879 336 643 340 499 322 111
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 21 23 25 22 26 57 78 74
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 12 777 11 976 10 625 13 830 12 034 5 906 4 365 4 353
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 538 548 496 545 543 399 432 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 176 7 728 26 984 20 099 16 872 42 329 61 283 56 990 20 027 37 909
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -81,85% -2,59% 3,70% -12,69% -2,76% -7,06% -1,13% 5,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 24,85% 34,69% 22,06% 12,11% 52,91% 51,89% 45,84% 23,23% 39,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 16,14% 10,08% 7,41% 4,15% 13,92% 19,53% 16,67% 5,46% 11,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 24,44% 22,09% 18,85% 19,74% 24,51% 31,41% 27,10% 14,87% 18,37%
Rörelsekapital/omsättning - 38,03% 7,76% 7,78% 5,69% 3,12% 2,09% 2,05% 1,59% 1,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,74% 58,57% 23,72% 19,97% 15,75% 17,88% 11,96% 12,20% 22,41% 19,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 547,48% 241,31% 136,74% 130,12% 119,49% 112,19% 105,90% 104,41% 80,89% 71,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...