Visa allt om Förarmiljö i Sverige AB
Visa allt om Förarmiljö i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 31 731 29 628 29 636 24 528 32 970 33 727 25 949 22 657 47 412 49 896
Övrig omsättning 55 205 71 - - 6 - 20 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 436 215 69 -667 424 725 -893 -3 550 1 945 1 310
Resultat efter finansnetto 2 030 1 063 297 -576 145 719 -887 -2 060 3 156 1 918
Årets resultat 1 548 938 297 -576 145 719 -867 2 2 044 1 344
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 941 1 219 1 498 1 124 1 317 1 674 1 388 1 628 1 934 1 575
Omsättningstillgångar 21 369 20 010 18 809 19 601 19 340 19 574 18 275 24 754 29 073 26 790
Tillgångar 22 310 21 229 20 308 20 725 20 657 21 249 19 663 26 381 31 008 28 366
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 455 15 407 14 469 14 172 14 748 15 303 14 584 22 171 22 169 20 124
Obeskattade reserver 105 85 0 0 0 0 0 20 2 129 1 738
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 363 2 283 2 206 2 177 2 206 1 990 1 895 1 831 1 779 1 771
Kortfristiga skulder 3 388 3 454 3 633 4 376 3 702 3 956 3 184 2 360 4 931 4 731
Skulder och eget kapital 22 310 21 229 20 308 20 725 20 657 21 249 19 663 26 381 31 008 28 366
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 1 608 1 612 1 505 1 534 1 810 1 887 1 793
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 793 3 879 3 481 1 596 1 862 1 958 2 473 2 945 2 911 2 844
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 099 2 290 2 127 2 166 2 146 2 160 2 229 2 682 2 755 2 731
Utdelning till aktieägare 3 000 500 0 0 0 700 0 0 0 0
Omsättning 31 786 29 833 29 707 24 528 32 970 33 733 25 949 22 677 47 412 49 896
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 10 10 8 9 10 11 13 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 966 2 963 2 964 3 066 3 663 3 373 2 359 1 743 3 647 3 838
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 741 619 569 693 626 582 558 180 592 571
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 713 515 270 -474 782 1 023 -603 -3 243 2 333 1 546
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,10% -0,03% 20,83% -25,61% -2,24% 29,97% 14,53% -52,21% -4,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,60% 5,52% 2,12% -1,75% 2,77% 4,08% -4,05% -7,22% 11,43% 7,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,75% 3,96% 1,45% -1,48% 1,74% 2,57% -3,07% -8,41% 7,47% 4,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,42% 27,74% 25,43% 27,78% 25,59% 26,02% 28,56% 28,65% 26,75% 22,07%
Rörelsekapital/omsättning 56,67% 55,88% 51,21% 62,07% 47,43% 46,31% 58,16% 98,84% 50,92% 44,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,12% 72,89% 71,25% 68,38% 71,39% 72,02% 74,17% 84,10% 76,44% 75,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 461,81% 388,01% 336,09% 312,89% 368,13% 355,99% 417,43% 711,61% 467,23% 444,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...