Visa allt om Haninge Golfhall Aktiebolag
Visa allt om Haninge Golfhall Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 093 2 614 2 680 3 806 3 297 3 266 3 160 2 985 2 701 2 816
Övrig omsättning 480 409 405 436 572 658 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -601 138 132 160 155 172 151 205 213 302
Resultat efter finansnetto 20 207 10 10 11 5 15 -2 16 22 106
Årets resultat 20 207 0 3 4 1 9 -7 7 14 73
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 109 5 496 3 287 3 253 3 479 3 556 3 616 3 713 3 834 3 857
Omsättningstillgångar 29 659 2 242 1 019 779 613 739 372 1 037 1 206 756
Tillgångar 29 768 7 737 4 307 4 031 4 091 4 295 3 987 4 751 5 040 4 614
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 745 538 538 534 530 528 520 569 563 609
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 4 460 2 582 2 507 2 733 2 582 2 545 3 055 3 337 3 208
Kortfristiga skulder 9 023 2 739 1 187 989 828 1 184 923 1 126 1 141 797
Skulder och eget kapital 29 768 7 737 4 307 4 031 4 091 4 295 3 987 4 751 5 040 4 614
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 230 250 185 135 262 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 50 - 35 - -
Löner till övriga anställda - 660 534 941 802 782 140 112 120 101
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 232 185 275 319 316 91 73 142 146
Utdelning till aktieägare 19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Omsättning 3 573 3 023 3 085 4 242 3 869 3 924 3 160 2 985 2 701 2 816
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 5 5 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 031 871 893 952 659 653 1 580 1 493 1 351 1 408
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 482 300 240 315 280 283 201 161 266 265
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -281 517 462 482 458 439 384 427 441 521
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,32% -2,46% -29,58% 15,44% 0,95% 3,35% 5,86% 10,51% -4,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 68,38% 1,78% 3,06% 3,99% 3,79% 4,00% 3,79% 4,34% 4,25% 6,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 658,13% 5,28% 4,93% 4,23% 4,70% 5,27% 4,78% 6,90% 7,92% 10,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 667,18% -19,01% -6,27% -5,52% -6,52% -13,63% -17,44% -2,98% 2,41% -1,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,69% 6,95% 12,49% 13,25% 12,96% 12,29% 13,04% 11,98% 11,17% 13,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 328,70% 81,85% 85,85% 78,77% 74,03% 62,42% 40,30% 92,10% 105,70% 94,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...